Zamyslenia

ZAMYSLENI NA PIATOK 13. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Veď ja sa predsa môžem zlepšiť, či nie?

Evanjelium:

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9,9-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium hovorí o povolaní mýtnika Matúša. Ježiš pripravuje malú skupinu učeníkov, ktorí budú pokračovať v jeho diele spásy. A vyberá si, koho chce. Dokonca povoláva, aby ho nasledoval, vyberača daní. Toto povolanie bolo Židmi nenávidené. Tí sa totiž považovali za dokonalých občanov dodržiavajúcich Zákon a považovali za rovné hriešnemu životu, ak niekto vyberal dane v mene rímskeho miestodržiteľa, ktorému sa nechceli podriadiť.

Stačí, keď ho Ježiš vyzve: „Poď za mnou!“ Stačia tieto Majstrove slová a Matúš zanecháva svoje povolanie. S radosťou ho pozýva k sebe domov, aby to oslávili radostnou večerou. Bolo len prirodzené, že Matúš mal pri stole skupinu dobrých priateľov, z tej istej „profesijnej oblasti”.

Podľa farizejov však všetci takíto ľudia boli hriešnici. Farizeji preto nemohli byť ticho a spolu s niektorými Ježišovými učeníkmi to komentovali: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Ježišova odpoveď bola pohotová: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“ On totiž neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov.

Tieto slová evanjelia sú aj dnes aktuálne. Ježiš nás stále pozýva, aby sme ho nasledovali, každý podľa svojho stavu a povolania. A najčastejšie nasledovať Ježiša znamená zanechať neporiadne vášne, zlé rodinné vzťahy alebo len stratu času, vyhradiť si chvíle na modlitbu, Eucharistickú hostinu alebo na nejakú misijnú pastoráciu. Inými slovami: „Žiaden kresťan by sa nemal považovať za svojho vlastného pána, lebo je podriadený službe Bohu.“, ako to hovoril sv. Ignác Antiochijský.

Ježiš odo mňa naozaj žiada, aby som zmenil svoj život, a tak sa môžem pýtať sám seba: do ktorej skupiny patrím, k dokonalým osobám alebo k tým, ktorí úprimne prijímajú, že sa môžu dramaticky zlepšiť? Veď ja sa predsa môžem zlepšiť, či nie?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie