Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’ Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’ On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“ Mt 25,31-46

Podcast:

Dnes je nám připomínán poslední soud, “až přijde Syn člověka ve své slávě se všemi svými anděly” (Mt 25,31). Činy jako: sytit hladové, dávat pít žíznivým, oblékat nahé, navštěvovat nemocné… to jsou skutky lásky křesťanů, kteří při jejich konání mohou vidět, jak se v těchto skutcích zrcadlí sám Kristus.

Svatý Jan od Kříže říká: “Za soumraku bude vaše láska podrobena zkoušce. Naučte se milovat Boha tak, jak on chce být milován, a vzdejte se vlastních podmínek”. Neboť neudělat něco, co bys měl vykonat, ve službě ostatním Božím synům, našim vlastním bratřím, znamená připravit Krista o tyto prvky náležité lásky: to jsou hříchy z opomenutí.

II. vatikánský koncil v dokumentu Gaudium et spes, při vysvětlování požadavků křesťanské lásky, tzv. sociální pomoci, říká: “V naší době se stává zvláště naléhavou naše povinnost co nejvíce se přiblížit každému člověku v nouzi a s láskou mu posloužit, ať už jde o všemi opuštěného starce, nebo o dítě narozené z nemanželského svazku, které je vystaveno placení za hřích, jehož se nedopustilo, nebo o hladovějícího, který apeluje na naše svědomí tím, že nám připomíná slova našeho Pána: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejmenších bratří, pro mne jste udělali’ (Mt 25,40)”.

Pamatujme, že Kristus žije v křesťanech… a sám nám to říká: “Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa” (Mt 28,20).

IV. lateránský koncil definuje poslední soud jako pravdu víry: “Ježíš Kristus konečně přijde na konci světa, aby soudil živé i mrtvé a dal každému podle jeho skutků, ať už zavrženému nebo vyvolenému (…), aby přijal podle svých skutků, dobrých nebo špatných: ti půjdou do věčného trestu, ale spravedliví do Kristovy věčné slávy”.

Tak i proto tedy každý den prosme Pannu Marii o pomoc při konání skutků lásky jejímu Synu v našich bratřích a sestrách.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie