Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Evangelium:

Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct (apoštolů) k němu přistoupilo a řekli mu: „Rozpusť lid. Ať jdou do okolních vesnic a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě.“ Odpověděl jim: „Vy jim dejte jíst!“ Řekli: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi.“ Bylo jich totiž na pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: „Rozsaďte je ve skupinách asi po padesáti!“ Udělali tak a všechny rozsadili. Vzal pak těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali lidu. Všichni se najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů zbylých kousků. ( Lk 9,11b-17)

Podkast:

Zamyšlení:

Dnešní den je největším dnem pro srdce křesťana, protože po slavení ustanovení eucharistie na Zelený čtvrtek se nyní církev snaží tuto uctívanou svátost vyvýšit, abychom se neváhali odhodlat k jejímu bezmeznému uctívání. “Quantum potes, tantum aude…”, “odvaž se udělat, co je v tvých silách”: to je výzva, kterou nám dává svatý Tomáš Akvinský v nádherném chvalozpěvu na Eucharistii. A tato výzva obdivuhodným způsobem shrnuje, jaké by měly být pocity našeho srdce před skutečnou přítomností Krista v Eucharistii. Abychom oplatili tak pokorný, skrytý a tak působivý dar, cokoli můžeme udělat, nikdy nebude stačit. Všemohoucí Stvořitel nebe a země se skrývá pod svátostnými způsobami a nabízí se nám jako pokrm, který sytí naše duše. On je chlebem andělů a pokrmem poutníků. A je to chléb života, který je nám hojně dáván, jako chléb, aby se vyhnul slabosti těch, kdo ho následovali, byl zázračně rozmnožen, aby se mohl rozdávat bez jakékoli míry: “Všichni se najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů zbylých kousků.” (Lk 9,17). Před touto přemírou lásky nemůže být naše reakce nikdy skoupá. Pozorný a hluboký pohled víry na tuto božskou svátost musí nutně ustoupit vděčné modlitbě a nadšenému srdci. Svatý Josemaría ve svých kázáních opakoval slova, která jistý ctihodný biskup adresoval právě vysvěceným kněžím: “Rychlé zpytování svědomí nám pomůže uvědomit si, co máme dělat, abychom se ke svátostnému Ježíši chovali jemněji: čistota naší duše – musí být vždy v milosti, abychom ho mohli přijímat -, správnost toho, co máme na sobě – jako znamení lásky a úcty -, četnost, s jakou se k němu přibližujeme, abychom ho přijímali, počet návštěv ve svatostánku…” Naše pozornost Pánu v eucharistii by měla být nespočetná. Bojujme za to, abychom přijímali a zacházeli se svátostným Ježíšem s čistotou, pokorou a oddaností jeho blahoslavené Matky, s duchem a horlivostí svatých.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie