Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 2. POSTNÍHO TÝDNE

Evangelium:

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.‘ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!‘ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.‘ Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!‘ A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.‘ Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!‘ Otec mu odpověděl: ‚Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.’“(Lk 15,1-3.11-32)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes vidíme Otcovo milosrdenství, jeho charakteristický rys, a přitom hledíme na osiřelé lidstvo – osiřelé, protože tak rádo zapomíná, člověka, který neví, že je Božím dítětem. Cronin mluví o synovi, který opustil domov, promrhal všechny peníze, zdraví, rodinnou čest… nakonec byl uvězněn. Krátce před propuštěním napsal domů: pokud mu bude odpuštěno, ať pověsí bílý kapesník na jabloň vedle železnice. Pokud by ho zahlédl, vrátil by se domů, jinak by se už nikdy nevrátil… V den svobody se při příchodu domů neodvážil podívat… Že by tam byl kapesník? „Otevři oči! … Podívej se!“ říká mu přítel. A on zůstal oněmělý: na jabloni nebyl jediný bílý kapesník… byly jich stovky, byla plná bílých kapesníků.

Připomíná nám to Rembrandtův obraz, na němž je vidět syna, který se vrací zbědovaný a vyhladovělý a kterého objímá stařec, a to dvěma rukama: jednou od otce, která ho pevně drží, druhou od matky, sladkou a něžnou, která ho hladí. Bůh je Otec a Matka… „Otče, zhřešil jsem“ (Lk 15,21), chceme to říci také a cítit, jak nás Bůh objímá ve svátosti zpovědi a při účasti na eucharistické hostině: „hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!“  (Mt 24,7). (Lk 15, 23-24). Protože tedy Bůh na nás čeká – každý den! – jako onen otec z podobenství čekal na svého marnotratného syna. Kráčejme s Ježíšem dál k setkání s Otcem, kde se vše vyjasní: „Teprve v tajemství vtěleného Slova nabývá tajemství člověka světla“ (II. vatikánský koncil). Hlavním hrdinou je vždy Otec. Prosme, aby nás postní poušť přivedla k zvnitřnění této výzvy k účasti na božském milosrdenství, protože život není nic jiného než postupný návrat k Otci.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

    „Podobenství o marnotratném synovi vyjadřuje jednoduchým, ale hlubokým způsobem skutečnost obrácení. Milosrdenství se projevuje ve své pravé a správné podobě tehdy, když obnovuje hodnotu, podporuje a čerpá dobro ze všech forem zla existujících ve světě a v člověku.“ (Sv. Jan Pavel II.)

    „Náš Bůh je Bůh, který čeká. Pán je věrný svému slibu, protože nemůže zapřít sám sebe. On je stále věrný. A tímto způsobem čekal na nás všechny, v průběhu celých dějin. Je to Bůh, který na nás stále čeká.“ (František)

    „Dynamiku obrácení a pokání Ježíš úchvatně vylíčil v podobenství „o marnotratném synu“, kde středem je „milosrdný otec“: okouzlení klamnou svobodou, opuštění otcovského domu; krajní nouze, do níž upadne syn, když rozházel svůj majetek; hluboké ponížení, když musí pást vepře, ba ještě hůře, dychtil po tom, aby se živil lusky, které požírali vepři; přemýšlení o tom, že ztratil všechno, co kdysi měl; lítost a rozhodnutí vyznat svou vinu otci; cesta zpátky; velkodušné přijetí otcem; radost otcova: to jsou symboly nového života, čistého, důstojného, plného radosti, který je životem člověka, jenž se vrátil k Bohu a do lůna jeho rodiny, do církve. Jen Kristovo srdce, jež zná hlubiny lásky svého Otce, nám mohlo zjevit propast jeho milosrdenství způsobem plným veliké prostoty a krásy.“ (Katechismus katolické církve, č. 1439)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie