Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 5. POSTNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo. Někteří z nich však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš vykonal. Velekněží a farizeové svolali proto veleradu a radili se: „Co máme dělat? Vždyť ten člověk koná mnoho znamení! Necháme-li ho tak, všichni v něho uvěří, a pak přijdou Římané a vezmou nám (svaté) místo i národ.“ Jeden z nich, Kaifáš, který byl v tom roce veleknězem, jim řekl: „Vy vůbec nic nevíte ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ.“ To neřekl ze sebe, ale jako velekněz toho roku prorokoval, že Ježíš musí umřít za národ – a nejen za národ, ale i proto, aby rozptýlené Boží děti shromáždil v jedno. Od toho dne se rozhodli, že ho zabijí. Proto Ježíš už mezi židy veřejně nevystupoval, ale odešel odtamtud do kraje blízko pouště, do města zvaného Efraim, a tam pobýval s učedníky. Byly blízko židovské Velikonoce a mnozí z toho kraje putovali před svátky vzhůru do Jeruzaléma, aby se posvětili. Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámovém nádvoří, říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Nepřijde na svátky?“ Velekněží a farizeové vydali nařízení, že kdo se doví, kde on je, má to oznámit, aby se ho mohli zmocnit.(Jan 7,40-53)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes, na cestě do Jeruzaléma, Ježíš věděl, že je pronásledován, sledován a již odsouzen. Čím větší a převratnější bylo jeho zjevení – zvěstování Království -, tím větší a zřetelnější bylo rozdělení a odpor, s nímž se setkával mezi svými posluchači (srov. J 11,45-46). Negativní Kaifášova slova: „Je pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ“ (J 11,50), Ježíš přetaví na pozitivní, protože mluví právě o vykoupení, které pro nás vykonal. Ježíš, jednorozený Boží Syn, umírá na kříži z lásky ke všem! Umírá, aby naplnil Otcův plán, totiž „shromáždit rozptýlené Boží děti v jedno“ (J 11,52). A to je zázrak a tvořivost našeho Boha! Kaifáš svou větou „je pro vás lépe, když jeden člověk umře…“) a ze své nenávisti nedělá nic jiného, než že likviduje božský ideál. Naproti tomu k nám Bůh Otec ve své lásce poslal svého Syna a udělal něco úžasného: onu zlovolnou větu proměnil v dílo vykupitelské lásky, neboť každý člověk má cenu veškeré krve, kterou Ježíš Kristus prolil!“ Za týden budeme při slavnostní vigilii zpívat velikonoční zpěv Exultet. Touto nádhernou modlitbou církev chválí prvotní hřích. Nedělá to proto, že by si neuvědomovala jeho závažnost, ale proto, že Bůh – ve své nekonečné dobrotě – vykonal v reakci na lidský hřích zázraky. Jinými slovy, na „prvotní ne“ člověka Bohu, sám Bůh odpověděl Vtělením, osobním obětováním a ustanovením Eucharistie. Proto se příští sobotu bude v liturgii zpívat: „Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!“ Kéž naše věty, slova a činy nejsou překážkou evangelizace, neboť i my jsme od Krista dostali úkol shromažďovat rozptýlené Boží děti: „Jděte a učte všechny národy.“ (Mt 28,19).

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

    „Jeden člověk zemřel za všechny a nyní v každé církvi v tajemství chleba a vína uzdravuje ty, za které je obětován, a dává život těm, kdo věří, a svatost těm, kdo oběť posvěcují.“ (srov. Svatý Gaudentius z Brescie)

    „Pro křesťany bude vždy existovat pronásledování, nepochopení. Jsou však, aby tomu čelili, vybaveni jistotou, že Ježíš je Pán, a to je výzva a kříž naší víry.“ (František)

„Písmo svaté uctívá některé velké postavy ´národů´, jako ´spravedlivého Ábela´, krále-kněze Melchizedecha, předobraz Krista, nebo spravedlivého muže ´Noema, Daniela a Joba´ (Ez 14,14). Písmo svaté tak ukazuje, jakých výšin svatosti mohou dosáhnout ti, kteří žijí podle Noemovy smlouvy v očekávání, že Kristus ´rozptýlené Boží děti shromáždí v jedno´ (Jan 11,52)“. (Katechismus katolické církve, č. 58)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie