Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

Evangelium:

Ježíš uviděl jednoho celníka – jmenoval se Lévi – jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ (Lévi) nechal všeho, vstal a šel za ním. Ve svém domě pak mu vystrojil velkou hostinu. Spolu s nimi bylo u stolu celé množství celníků a jiných lidí. Farizeové a jejich učitelé Zákona reptali a řekli jeho učedníkům: „Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní! Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.“ (Lk 5,27-32)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes vidíme, jak postní doba pokračuje a jakou sílu má obrácení, k němuž nás vyzývá náš Pán. Postava Matouše, apoštola a evangelisty, je velmi inspirující pro ty z nás, kteří si myslí, že kvůli svému původu, osobním hříchům nebo komplikovanému životu nejsme hodni našeho Pána. Tedy ne, nejsme; aby odstranil veškeré pochybnosti, které bychom ještě mohli mít, Ježíš Kristus nám nabízí možnost následovat ho, stejně jako to udělal s prvním evangelistou, celníkem Levim, kterému jednoduše říká: „Pojď za mnou“ (Lk 5,27). Ježíš s ním dělá přesný opak toho, co by udělala „soudná“ mentalita předstírající „politickou korektnost“. Levi pocházel ze světa, kde byl otevřeně odmítán všemi svými spoluobčany, protože byl celníkem a pomocníkem Římanů, a možná stejně tak zkorumpovaným podle „provizí“, které mohl dostávat, byl to člověk, který si liboval v utiskování chudých, aby vybral jejich daně; zkrátka byl považován za veřejného hříšníka. Ti, kteří se považovali za dokonalé, nemohli ani pomyslet na to, že by je Ježíš nejen nepožádal, aby ho následovali, ale dokonce že by je ani nepozval ke svému stolu. Tak si byli sebou jisti. Tím, že si náš Pán Ježíš Kristus vybral Leviho, nám však říká, že právě tento druh lidí si raději povolává k rozšíření svého království; vybral si nemocné, hříšníky, ty, kteří se považují za nehodné: Bůh si vybral „ty, které svět pokládá za pošetilé, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné. “ (1Kor 1,27). To jsou totiž ti, kteří potřebují pomoc, a jako takoví budou také chápat ty, kteří ji také potřebují. Nemáme si myslet, že Bůh chce, aby mu sloužili neposkvrnění a bezúhonní následovníci. Ostatně, jak víme, tato výsada náleží pouze Naší Matce. Ale od nás, vyvolené pro Boží věčnou spásu a protagonisty postní doby, chce Bůh jen zkroušené a pokorné srdce. Slovy svatého Augustina: „Bůh tě učinil slabým, aby ti dal svou vlastní sílu“. To je pak člověk, kterým, jak říká žalm, Bůh nepohrdne.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

    „Ale když budeš chtít, můžeš být uzdraven. Svěř se Lékaři, a on rozkape oči tvé duše a tvého srdce. Kdo je Lékař? Bůh, který svým slovem a moudrostí uzdravuje a oživuje. Bůh svým slovem a moudrostí stvořil všechno.“ (Svatý Teofil z Antiochie)

    „První skutečnost člověka zasáhne: Ježíš nikoho nevylučuje ze svého přátelství. ‚Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky‘ (Mk 2,17). Dobrá zpráva evangelia spočívá právě v tomto: nabídnout Boží milost hříšníkovi!“ (Benedikt XVI.)

Ježíš zve hříšníky ke stolu království: „Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky“ (Mk 2,17). Vyzývá je k obrácení, bez něhož nelze vejít do království, ale slovem i skutkem jim ukazuje bezmezné milosrdenství svého Otce k nim a nesmírnou „radost v nebi nad jedním hříšníkem, který se obrátí“ (Lk 15,7). Nejvyšším důkazem této lásky bude Ježíšovo obětování vlastního života „na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28).  (Katechismus katolické církve, č. 545)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie