Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 27. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11,5-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium je Ježišovou katechézou o modlitbe. Slávnostne vyhlasuje, že Otec ho vždy vypočuje: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Lk 11,9).

Niekedy si myslíme, že v živote to nie je vždy tak; že niekedy nedostaneme to, o čo prosíme. V skutočnosti je to preto, že sa nemodlíme tak, aby naša modlitba bola účinná!

Prvou podmienkou je oddanosť a vytrvalosť. Pri modlitbe sa nemôžeme dať ovládnuť pocitu sklamania, aj keď si myslíme, že naša modlitba je ignorovaná, alebo že nie je hneď vypočutá. To je postoj dotieravého človeka, ktorý o polnoci volá na svojho priateľa a žiada ho o láskavosť. Svojou vytrvalosťou dosiahne to, o čo žiada – chleby pre svojho priateľa. Boh je priateľom, ktorý znútra počúva každého, kto je dostatočne vytrvalý. Musíme veriť, že nám dá, o čo ho prosíme, pretože popri tom, že je priateľom, je aj našim Otcom.

Druhou podmienkou, o ktorej nám Ježiš hovorí, je dôvera a synovská alebo dcérska láska. Božie otcovstvo je omnoho viac ako ľudské otcovstvo, ktoré je obmedzené a nedokonalé. Ježiš nám to pripomína slovami: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec…?“ (Lk 11,13).

Treťou podmienkou je, že predovšetkým musíme prosiť o Ducha Svätého, a nie iba o materiálne veci. Ježiš nás povzbudzuje, aby sme ho prosili a uisťuje nás, že dostaneme, o čo prosíme: „… o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11,13). Táto prosba je vždy vypočutá. Je to takmer akoby sme prosili o milosť modlitby, lebo Duch Svätý je jej zdrojom a pôvodcom.

Blahoslavený Fra Giles z Assisi, jeden zo spolubratov a priateľov sv. Františka, vyjadruje podstatu dnešného evanjelia slovami: „Modlite sa verne a vytrvalo, lebo ak vám Boh nedá milosť teraz, môže vám ju dať inokedy. Zo svojej strany pokorne zverte celú svoju myseľ Bohu a Boh vám dá svoju milosť tak ako chce a kedy chce.“

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Tvoja pravda nám povedala, aby sme volali a budeme vypočutí; aby sme klopali a otvoria nám, aby sme prosili a dostaneme. Ó! Nebeský Otec, tvoji sluhovia Ťa prosia o milosrdenstvo, tak im odpovedz“ (sv. Katarína Sienská)
  • Keď potrebujete pomoc, Ježiš nám nehovorí, aby sme sa vzdali a uzatvorili do seba, ale aby sme sa obrátili na Otca a s dôverou ho prosili. Vo všetkých našich potrebách, od tých najsamozrejmejších, každodenných“ (František)
  • „Duch Svätý, ktorý učí Cirkev a pripomína jej všetko, čo Ježiš povedal, vychováva ju aj k životu modlitby tým, že vzbudzuje spôsoby vyjadrenia, ktoré sa obnovujú v rámci trvalých foriem modlitby: velebenia, prosby, orodovania, vzdávania vďaky a chvály. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 2644)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie