Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 22. decembra 2022

Evanjelium:

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“
Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.
(Lk 1,46-56)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám k zamysleniu predkladá chválospev Magnifikát, ktorým Panna Mária plná radosti, vítala Alžbetu, jej príbuznú a matku Jána Krstiteľa. Slová Panny Márie nám pripomínajú ďalšie biblické spevy a piesne, ktoré zdá sa ona sama poznala a možno ich i recitovala a uvažovala nad nimi. Avšak slová, ktoré svojimi perami vyriekla majú v jej živote oveľa hlbší význam: zjavuje nimi svoj život, ako život Božej Matky a čistotu srdca, ktorú jej Boh dal.

Cirkev každý deň, počas liturgie hodín, vyslovuje tieto slová, keď modlitbou Vešpier adresuje do Neba tú istú pieseň, v ktorej sa Mária radovala a ďakovala Bohu za všetku Ním darovanú milosť a dobrotu.

Mária prijala neobyčajnú milosť tým, že bola Bohom vyvolená. Práve ju si spomedzi všetkých ostatných žien v dejinách vybral Boh, aby sa stala matkou Vykupiteľa a Mesiáša, ktorého ľudstvo čakalo toľko storočí. Je to najvyššia pocta, aká bola kedy udelená akejkoľvek ľudskej osobe, a ona ju prijíma s odovzdanosťou a pokorou. Uvedomuje si, že to všetko je milosť a dar. Nie ona, ale Boh koná zázraky, aj v jej živote. (porov. Lk 1,49)

A to je veľká lekcia pokory pre nás všetkých, Adamových synov a dedičov ľudskej povahy, ktorí sme naozaj poškvrnení prvotným hriechom, ktorí v nás akosi pôsobí a snaží sa nás denne zviesť na stranu zla.

Blížime sa ku záveru Adventu, ktorý mal byť časom obrátenia a očistenia. Dnes nám tú najsprávnejšiu cestu, ktorou sa máme vydať ukazuje Panna Mária. Prosme ju dnes v modlitbe, aby sa za nás prihovárala. Aby sme sa stávali pokornejšími a aby sme dokázali nasledovať ju i jej Syna.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie