Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

Evanjelium:

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu./Jn 3, 14-21/

Podcast:

Zamyslenie:

Liturgia dnešnej nedele nás pozýva k radosti z blížiacej sa veľkonočnej udalosti. Táto nedeľa sa nazýva „laetare“, raduj sa. Symbolizuje to aj ružová liturgická farba. „Raduj sa Jeruzalem, radujte sa a jasajte, čo ste trúchlili…“ toto pozvanie nám zaznieva z dnešnej úvodnej antifóny.

Boh chce, aby sme boli šťastní. Naša skúsenosť nám hovorí, že človek, ktorý nemá radosť zo života, skončí chorý na tele aj na duchu. Naša radosť však musí byť opodstatnená; musí vychádzať z toho, čo dáva zmysluplný život. Inak by sa to zvrtlo iba na povrchnosť a lacnú zábavu. Svätá Terézia múdro rozlišovala medzi „svätou radosťou“ a „prázdnou radosťou“. Tá druhá radosť je niečo len vonkajšie; vydrží veľmi málo a nakoniec zanecháva horkú pachuť. Na druhej strane náš život viery i ľudsky môže neraz prechádzať ťažkými obdobiami. Sú to však aj vzrušujúce časy. Niekedy zažívame babylonské vyhnanstvo ospievané v žalmoch. Naše problémy a predovšetkým naše hriechy nás môžu priviesť do zajatia k biblickým „riekam Babylonu.“ Ale aj vtedy je v našom živote veľký priestor pre nádej a dôveru v Boha. Vždy sa môžeme radovať.

Dôvod pre našu radosť nachádzame v slovách dnešného evanjelia. Mali by sme si ich často nielen opakovať, ale i s vierou prežívať: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ /Jn 3,16/

V nastávajúcich dňoch sa pripojíme k tomuto jedinému Synovi v jeho kráčaní k smrti. Budeme rozjímať o láske Toho, ktorý nás tak miluje, že za nás zomrel. Za teba, za mňa. Tento pohľad na neho nebude len dôvod na smútok, ale i na radosť. Som tak milovaný Bohom, že nechal svojho Syna zomrieť za mňa. A tu je dôvod na hlbokú a trvalú vnútornú radosť z tohto daru. Táto radosť nepochádza z nášho úsilia, ale pochádza z daru, ktorou je Ježišova obeta za mňa. Naša radosť bude znásobená, lebo sa budeme tešiť z toho, že Ježiš svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil nad hriechom i smrťou.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie