Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Evanjelium:

Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom. /Lk 2, 36-40/

Podcast:

Zamyslenie:

Všetci máme jedinečné a posvätné povolanie, ktoré nám dal Boh. Každý z nás je povolaný napĺňať toto povolanie s veľkodušnosťou a radostným odhodlaním.  Nádherne o tom hovorí modlitba svätého Johna Henryho Newmana:

„Boh ma stvoril, aby som pre neho vykonal určitú službu. Zveril mi nejakú prácu, ktorú nezveril nikomu inému. Mám svoje poslanie. Možno sa to nikdy v tomto živote nedozviem, ale bude mi to povedané v budúcom. Som článok v reťazi, puto spojenia medzi ľuďmi…“

Prorokyňa Anna dostala jedinečné poslanie. Keď bola mladá, žila sedem rokov v manželstve. Potom, čo stratila manžela, zostala vdovou až do svojich osemdesiatich štyroch rokov. Počas týchto desaťročí života hovorí Písmo, že „z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.“ /Lk 2, 37/ Aké neuveriteľné povolanie od Boha!

Jej jedinečným povolaním bolo byť prorokyňou. Toto bolo jej povolanie, život strávený v modlitbe, pôste a najmä v očakávaní. Boh ju povolal, aby rok čo rok, desaťročie po desaťročí čakala na jediný a definitívny okamih svojho života: na stretnutie s Ježiškom v chráme.

Annin prorocký život nám hovorí, že každý z nás musí žiť svoj život tak, aby naším konečným cieľom bolo pripravovať sa na chvíľu, keď stretneme nášho Pána v Nebeskom chráme. Na rozdiel od Anny, väčšina z nás nie je povolaná k pôstu a modlitbe každý deň po celý život. Ale ako Anna, aj my všetci máme hľadať vnútorný život neustálej modlitby a pokánia a máme smerovať všetky naše skutky na chválu a slávu Boha a na spásu našich duší. Hoci spôsob, akým sa toto všeobecné povolanie prežíva, bude jedinečný pre každého človeka. Annin život je napriek tomu symbolickým vzorom každého povolania.

Zamyslime sa dnes nad tým, ako vo svojom živote napodobňujeme túto svätú ženu. Pestujem vnútorný život modlitby a pokánia a snažím sa denne venovať Božej sláve a spáse svojej duše? Zhodnoťme svoj život vo svetle nádherného prorockého života Anny.

Pane, ďakujem Ti za mocné svedectvo prorokyne Anny. Jej celoživotná oddanosť Tebe, život ustavičnej modlitby a obety nech je vzorom a inšpiráciou pre mňa a pre všetkých, ktorí Ťa nasledujú. Prosím ťa, aby si mi každý deň odhaľoval jedinečný spôsob, ktorým som povolaný žiť svoje povolanie a úplne sa Ti oddať.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie