Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 7. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: “Čo vám prikázal Mojžiš?”
Oni vraveli: “Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.” Ježiš im povedal: “Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!”
Doma sa ho učeníci znova na to pýtali.
On im povedal: “Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.”
(Mk 10, 1-12)

Podcast:

Zamyslenie:

V dome sa učeníci opäť pýtali Ježiša na túto otázku. On im povedal: “Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.”
Dnes by som sa chcel, drahý Pane, pomodliť malú modlitbu a poďakovať ti za tvoje učenie. Učil si s autoritou a využil si príležitosť pri každej príležitosti, ktorú ti dovolili; vlastne chápem, Pane, že tvojím základným poslaním bolo odovzdávať Otcovo slovo. A ty si to aj robil.

Dnes, keď som “pripojený” na internet, Ťa prosím, Pane: Ako verný učeník sa chcem trochu pomodliť. Po prvé, chcel by som si vyprosiť schopnosť naučiť sa to, čo učíš; a po druhé, chcel by som vedieť, ako to naučiť iných. Viem, že je ľahké zlyhať v omyle, keď vás prinútim povedať niečo, čo ste v skutočnosti nepovedali, a so zlomyseľnou odvahou zmením to, čo hovoríte, na to, čo by som rád počul. Priznávam, že som možno tvrdším srdcom ako tí poslucháči.

Poznám vaše evanjelium, učenie Cirkvi, Katechizmus a pamätám na slová svätého Jána Pavla II. v jeho Liste rodinám: “Program utilitarizmu, založený na individualistickom chápaní slobody – slobody bez zodpovednosti – je opakom lásky, a to aj ako výraz ľudskej civilizácie posudzovanej ako celok”.
Pane, odvráť ma od túžby po utilitaristickom šťastí a obráť ma radšej k svojej Božskej Pravde, ktorú tak veľmi potrebujem. Z tohto pohľadu, akoby som stál na vrchole hory, vidím, že Ty hovoríš o manželskej láske ako o láske, ktorá trvá naveky, a že cudzoložstvo – ako každé iné vážne previnenie voči Tebe, Pánovi života a lásky – je nesprávna cesta k šťastiu: “Kto sa rozvedie so svojou ženou a vezme si inú, cudzoloží s ňou” (Mk 10, 11).

Spomínam si na jedného mladého muža, ktorý povedal: “Otče, hriech veľa sľubuje, nič nedáva a všetko berie”. Dobrý Ježišu, daj, aby som ťa pochopil, aby som aj ja mohol učiť: “Čo Boh spojil, človek nesmie rozdeliť” (Mk 10, 9). Mimo Pravdy, ktorú učíš, niet šťastia. Ježišu, uč ma znova!

Ďakujem ti, Ježišu, lebo mám ťažké srdce, ale viem, že máš pravdu.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • “Tu sa Židia, ktorí si mysleli, že keď prepúšťajú svoje ženy, konajú v súlade so zámerom Mojžišovho zákona, dozvedajú z Mojžišovej knihy, že sa žena nemá prepúšťať. A mimochodom, z Kristovho vlastného vyhlásenia sa tu dozvedáme, že Boh stvoril a spojil muža a ženu.” (sv. Augustín)
  • “Jednou z najväčších služieb, ktoré my kresťania môžeme preukázať svojim blížnym, je ponúknuť im svoje pokojné a neochvejné svedectvo ako rodina založená na manželstve muža a ženy, chrániť a podporovať rodinu, pretože má najvyšší význam pre prítomnosť a budúcnosť ľudstva.” (Benedikt XVI.)
  • “Rozvod je nemorálny aj preto, že vnáša neporiadok do rodiny a do spoločnosti. Tento neporiadok prináša vážne škody opusteným manželom, deťom traumatizovaným odlúčením rodičov a často rozpolteným medzi nimi, ako aj pre svoj nákazlivý účinok, ktorý z neho robí skutočný mor pre spoločnosť.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2385)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie