Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“ (Mk 1, 1-8)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď sa dvíha opona božskej drámy, môžeme počuť hlas, ktorý volá: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mk 1,3). Dnes sa stretávame s Jánom Krstiteľom, ktorý pripravuje pôdu pre Ježišov príchod.

Niektorí ľudia si mysleli, že Ján je skutočný Mesiáš. Hovoril ako dávni proroci, že ľudia sa musia odvrátiť od hriechu, aby sa vyhli trestu, a vrátiť sa k Bohu, aby zakúsili jeho milosrdenstvo. Toto posolstvo je určené pre všetky časy a miesta – Ján ho vyslovil s osobitnou naliehavosťou. A tak záplava ľudí z Jeruzalema a z celého Judska prišla na púšť, aby si vypočula Jánovo kázanie.

Ako bolo možné, že Ján priťahoval také zástupy mužov a žien? Iste, pranieroval Herodesa a náboženských vodcov, čo bol odvážny čin, ktorý fascinoval obyčajných ľudí. No zároveň nešetril silnými slovami na adresu všetkých ľudí: aj oni sú hriešnici a musia sa kajať. A keď vyznali svoje hriechy, pokrstil ich v rieke Jordán. Ján Krstiteľ ich teda zaujal, pretože pochopili posolstvo pravého pokánia, ktoré sa im snažil odovzdať. Pokánie, ktoré bolo viac než len vyznaním hriechu, bolo samo o sebe obrovským krokom vpred, a to veľmi krásnym! Ale toto pokánie bolo tiež založené na viere, že len Boh môže odpustiť a aj vymazať, vyrovnať dlhy aj vyčistiť zákutia našich duší, narovnať naše krivé cesty.

„Nepremrhajte tento čas milosrdenstva, ktorý ponúka Boh“ hovorí svätý Gregor Veľký. „Nepremárnite tento čas prijatia očisťujúcej lásky, ktorá sa nám ponúka“, môžeme si povedať ako plynie adventný čas.

Sme pripravení narovnať cesty nášmu Pánovi v tomto advente? Môžem tento čas venovať autentickejšej a hlbšej spovedi v mojom živote? Ján vyzval k úprimnosti – úprimnosti voči sebe samému – a k odovzdaniu sa Božiemu milosrdenstvu. Pomáhal tak ľuďom žiť pre Boha. Pomáhal im pochopiť, že žiť znamená bojovať o otvorenie ciest cnosti a dovoliť Božej milosti, aby oživila ich ducha svojou radosťou.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Existujú tri príchody Pána: Bežne sa hovorí o prvom príchode Krista a o druhom príchode na konci čias.  Medzi týmito dvoma príchodmi je však tretí, v ktorom Ježiš prichádza v duchu a moci, aby nám poskytol odpočinok a útechu. (sv. Bernard z Clairvaux)
  • „Jednou z charakteristických čŕt Boha je, že je „Boh-ktorý-prichádza“. Nie je to Boh, ktorý je v nebi, a nezaujíma sa o nás a naše dejiny, ale je to „Boh-ktorý-prichádza“. Je to Otec, ktorý na nás neprestáva myslieť“ (Benedikt XVI.)
  • „Nakoniec Duch Svätý začína s Jánom Krstiteľom v predobraze to, čo uskutoční s Kristom a v Kristovi: navrátenie Božej “podoby” človekovi. Jánov krst bol krstom na pokánie, krst vodou a Duchom bude novým narodením.“ (KKC 720)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie