Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA DRUHÚ NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Evanjelium:

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter. /Jn 1, 35-42/

Podcast:

Zamyslenie:

Všetci sme už počuli alebo niekde čítali vetu: „Boh potrebuje ľudí.“ Je to pravda a neznižuje to nejakým spôsobom moc a veľkosť Boha? Veď čo je to, čo Bohu chýba? Ako človek môže pomôcť, či zachraňovať vec Božiu?

Ondrej bol žiakom svätého Jána Krstiteľa, kým ho samotný Ján nenasmeroval k Ježišovi. Jedného dňa Ján videl Ježiša prechádzať okolo a ukázal na neho a povedal Ondrejovi a inému učeníkovi: „Hľa, Boží Baránok.“ Títo dvaja učeníci nasledovali Ježiša. Po dni strávenom s Ježišom bol Ondrej tak ohromený, že na druhý deň išiel plný nadšenia za svojím bratom Šimonom Petrom, aby mu povedal o Ježišovi. S nadšením mu vysvetľuje: „Našli sme Mesiáša.“ Keď sa potom Peter stretne s Ježišom, stane sa aj on jeho učeníkom.

K niečomu podobnému dochádza medzi bratmi Filipom a Natanaelom (pozri Jn 1:43–51 ). Ježiš povoláva Filipa, aby ho nasledoval. Keď Filip uveril, že Ježiš je Mesiáš, ide k svojmu bratovi a hovorí mu: „našiel som toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone…“ Séria obrátení sa teda začala po tom, čo Ján Krstiteľ vydal svedectvo, že Ježiš je „Baránok Boží“.

Hoci si môžeme byť istí, že Ježiš nepotreboval svedectvo Jána Krstiteľa, aby obrátil Ondreja, ani svedectvo Ondreja, aby priviedol k nemu Šimona, ani svedectvo Filipa, aby obrátil Natanaela, ale predsa sa rozhodol použiť týchto ľudí, aby iných priviedol k obráteniu.

V pláne spásy Boh pravidelne využíva sprostredkovanie človeka, aby priviedol ľudí k sebe. Boh používa každého z nás, aby skrze nás tu a teraz iným priniesol svoje Kráľovstvo. Zakaždým, keď hovoríme o ňom, keď svedčíme svojím životom o Bohu, stávame sa nástrojmi Božieho milosrdenstva. A ak sa plne oddáme Božej vôli, Božia milosť bude cez nás pôsobiť na iných ľudí.

Zamyslime sa dnes nad týmto povolaním, ktoré sme dostali, aby sme konali ako sprostredkovatelia nekonečnej Božej milosti a milosrdenstva. Zamyslime sa nad mnohými ľuďmi, ktorých sa cez nás chce Boh dotknúť. Zamyslime sa aj nad tým, že ak nebudeme konať, týchto ľudí možno nik nepritiahne k Bohu. Boh môže robiť všetko a dotknúť sa ľudí rôznymi spôsobmi, no faktom zostáva, že nás chce použiť na svoje poslanie. Povedzme „áno“ tejto misii, aby sme mali účasť na úžasnom povolaní byť sprostredkovateľom Božej milosti.

Najslávnejší Pane, si hojne štedrý vo svojej milosti a milosrdenstve a túžiš rozdávať svoju lásku všetkým ľuďom. Prosím, použi ma pre svoje božské poslanie evanjelizovať svet. Hovorím „Áno“ tejto úlohe. Použi ma, ako Ty chceš.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie