Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA MUČENÍCKU SMRŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA

Evanjelium:

Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.“ (Mk 6,17-29)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si pripomíname mučenícku smrť Jána Krstiteľa, predchodcu Mesiáša. Celý jeho život sa pohybuje okolo Ježiša do takej miery, že bez neho by samotná existencia a cieľ Mesiášovho predchodcu nemali vôbec žiadny význam. Ján Krstiteľ už od matkinho lona cítil blízkosť Spasiteľa. Mária a Alžbeta sa objímajú, dve budúce matky, čím sa otvára dialóg medzi dvoma nemluvňatami: Spasiteľ posvätil Jána a Ján sa zaradoval v lone matky.

Vo svojom poslaní Predchodcu si Ján zachoval nadšenie – podľa mena – „byť plný Boha“. Na tieto účely pripravoval cestu, po ktorej mal Ježiš kráčať, uhladzoval mu cestu a vyrovnával kopce, ohlasoval Ježišovu prítomnosť a poukazoval na neho ako na Mesiáša. A potom bol uväznený. Práve v čase, kedy hlásal slobodu tým, ktorí boli zotročení, vonkajškom, či svojimi neresťami. A Ján je i vtedy rázny: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Dokonca i svedectvo o umučení Jána Krstiteľa sa celé sústreďuje na Ježišovu osobu. Ján Krstiteľ bol Ježišovým predchodcom za života a predišiel ho aj v jeho krutej smrti.

Svätý Beda Ctihodný povedal: „Niet pochýb o tom, že Ján trpel väzenie a reťaze ako svedok nášho Vykupiteľa, ktorého bol predchodcom, a položil za neho svoj život… Bol zatvorený v temnote väzenia, hoci prišiel vydávajúc svedectvo o Svetle života a zaslúžil si, aby ho samotné Svetlo, ktorým je Kristus, nazvalo jasnou a žiariacou lampou.“ Prosme si o silu i my, statočne svedčiť o svojej viere v Ježiša. Tak ako Jánov, aj náš kresťanský život musí byť zameraný na Ježišovu osobu, ktorá mu dáva plný zmysel a význam.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • V prenasledovaní Boh korunuje vernú vojenskú službu, v mieri je korunovaná čistota svedomia.“ (sv. Cyprián)
  • Svätý Ján Krstiteľ bol verný Pánovi až do konca. Priťahoval k Bohu zástupy hriešnikov. A to všetko urobil nie vďaka svojim veľkým vlastnostiam alebo obrovským apoštolátom. To, čo ho najviac priťahovalo, bol jeho príklad vernosti a úplná odovzdanosť Bohu, až po vyliatie krvi, než aby zradil svoje svedomie.“ (pápež František)
  • Svätý Ján Krstiteľ je bezprostredným Pánovým predchodcom, ktorý bol poslaný, aby mu pripravil cestu Ako „prorok Najvyššieho“ prevyšuje všetkých prorokov, je z nich posledný, ním sa začína evanjelium; už v lone svojej matky pozdravuje Kristov príchod a svoju radosť nachádza v tom, že je „ženíchov priateľ“; označuje ho za Božieho Baránka „ktorý sníma hriech sveta“. Ide pred Ježišom „s Eliášovým duchom a mocou“ a vydáva o ňom svedectvo svojím kázaním, svojím krstom na obrátenie a nakoniec svojou mučeníckou smrťou.“ (KKC 523)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie