Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA

Evanjelium:

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ /Mk 1, 7-11/

Podcast:

Zamyslenie:

Sviatok Krstu Pána je liturgickým mostom, ktorý spája Vianočné obdobie s obdobím cez rok.  Počas Vianočného obdobia sme premýšľali o vtelení, narodení a o Zjavení Pána. Dnes vidíme, ako sa Ježiš zjavuje svetu pri krste a začína svoje tri roky verejného účinkovania.

Ježiš začína svoju službu aktom hlbokej solidarity s hriešnym ľudským pokolením. Ján Krstiteľ kázal na púšti, pozýval k obráteniu a na znak obrátenia ponúkal krst pokánia. Jánov krst nebol tým istým, ako je náš krst. Bol to len znak ochoty človeka odvrátiť sa od hriechu a obrátiť sa k Bohu.

Ježiš, samozrejme, nepotreboval a nemal prečo robiť pokánie. On bol bez hriechu. Avšak to mu neprekážalo a nezastavilo ho to, aby sa slobodne rozhodol prijať krst pokánia. Prečo to Ježiš urobil?

Ježiš sa rozhodol zjednotiť sa s padnutým ľudstvom, vziať na seba naše hriechy a znášať ich následky. Pokorne dovolil, aby ho označili za hriešnika, ktorý potrebuje pokánie. Urobil to z lásky k nám a zo svojej túžby stať sa jedným z nás, aby sme sa my mohli stať jedno s Ním.

Sklonením svojej hlavy pred Jánom vo vode Jordána, sa Ježiš zjednotil s každým, kto sa rozhodol činiť pokánie. Akoby tým chcel aj dať silu každému skutku pokánia, ktorý my ľudia až dodnes robíme. Keď dnes robíme pokánie, stretávame Ježiša v tej istej „vode pokánia.“ Pri Ježišovom krste nebol prítomný len Večný Syn, ale aj Otec a Duch Svätý. Duch zostúpil na Ježiša v podobe holubice a Otcove slová: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie,“ vyjadrujú jeho jednotu so svojím milovaným Synom.

Keď si dnes liturgicky pripomíname Ježišov krst, slávime dôležitú pravdu našej kresťanskej viery. Náš kresťanský krst bol začiatkom našej jednoty s Najsvätejšou Trojicou. Krstom sme sa stali Božími deťmi, stali sme sa bratmi Ježiša Krista a chrámom Ducha Svätého. Ale taktiež oslavujeme našu jednotu s Bohom, ktorá sa obnovuje zakaždým, keď urobíme vnútorný akt pokánia za svoje hriechy. Zakaždým, keď uznáme a oľutujeme svoj hriech, znovu sa stretneme s Kristom, obnovujeme v sebe prítomnosť Ducha Svätého a potvrdíme a prehĺbime svoje prijatie nebeským Otcom. Ak by sme plne pochopili, čo sa stane zakaždým, keď si priznáme svoj hriech a oľutujeme ho, nikdy by nás pokánie neomrzelo.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie