Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 19.TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“ Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“ On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“ (Mt 19, 3-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš dnes odpovedá na otázky svojich súčasníkov o skutočnom význame manželstva zdôraznením jeho nerozlučiteľnosti.

Jeho odpoveď však poskytuje kresťanom aj primeraný základ na to, aby odpovedali tým, ktorých tvrdohlavé srdce núti snažiť sa rozšíriť definíciu manželstva na homosexuálne páry.

Pri navrátení manželstva k pôvodnému Božiemu plánu Ježiš zdôrazňuje štyri veci, ktoré sú dôležité pre to, prečo môžu byť v manželstve spojení len jeden muž a jedna žena:

1) Na počiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu (porov. Mt 19, 4). Ježiš učí, že v Božom pláne má naša mužskosť a ženskosť veľký význam. Ignorovať to znamená ignorovať to, kým sme.

2) ” Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke” (Mt 19, 5). Boží plán nie je taký, aby muž opustil svojich rodičov a priľnul ku komukoľvek, ale k manželke.

3) “Budú dvaja v jednom tele” (Mt 19, 5). Toto telesné spojenie presahuje krátkodobé fyzické spojenie, ku ktorému dochádza pri milostnom akte. Poukazuje na trvalé spojenie, ku ktorému dochádza, keď muž a žena prostredníctvom milovania skutočne splodia dieťa, ktoré je trvalým manželstvom alebo spojením ich tiel. Je zrejmé, že muž a muž, alebo žena a žena sa takto nemôžu stať jedným telom.

4) ” Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje” (Mt 19, 6). Boh sám spojil muža a ženu v manželstve a kedykoľvek sa pokúšame rozdeliť to, čo spojil, robíme to na úkor seba a celej spoločnosti. V katechézach o knihe Genezis pápež Ján Pavol II. povedal: “To, čo je v manželstve, je v manželstve: “Vo svojej odpovedi farizejom Kristus predložil svojim oponentom Celkovú víziu človeka, bez ktorej nemožno dať primeranú odpoveď na otázky spojené s manželstvom. Každý z nás je povolaný byť “ozvenou” tohto Božieho slova v našich dňoch.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie