Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 2.TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
„Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil
Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému
dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí
synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša,
Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.“
(Mk 3,13-19)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes sa v evanjeliu uvažuje o teológii kresťanského povolania: „Ježiš vystúpil na vrch, povolal
k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním …“
Najprv ich povoláva. Prečo? Boh nás miluje, formuje nás v Kristovi, povzbudzuje nás, aby sme
rozvíjali vlastnosti potrebné na to, aby sme sa stali jeho deťmi. Tieto vlastnosti najlepšie pochopíme,
keď o nich uvažujeme z pohľadu povolania. Povolanie je „úloha“ v živote, ktorú nám pridelil Boží plán
vykúpenia, aby sme mohli splniť svoju úlohu v jeho diele vykúpenia. Len keď objavíte svoje Bohom
dané povolanie – pravé dôvody svojho života – a keď ho budete napĺňať podľa jeho podmienok,
spoznáte sa tak, ako vás pozná Boh.
A čo Boh vyžaduje od tých, ktorých povoláva? Žiada od nás, aby sme žili v jeho blízkosti, keď
mu slúžime, a na oplátku nám sľubuje, že nám zostane nablízku. Boh však hovorí ku každému z nás
individuálne a konkrétne. „Jedného dňa ti otvoril oči pre obzory hlboké a nové, no zároveň staré ako
evanjelium. Naznačil ti perspektívu nasledovať Krista s plnou vážnosťou, vážne, stať sa apoštolom
apoštolov. Možno ste vtedy stratili rovnováhu a už ste ju nenadobudli. Tvoju samoľúbosť celkom
nenahradil skutočný pokoj, kým si slobodne nepovedal Bohu „áno“. (sv. Josemaría)
Je to požehnanie, ale je to požehnanie, ktoré sa môže naplno uskutočniť len vtedy, keď sa
staneme svätými prostredníctvom našej ochoty slúžiť, prostredníctvom modlitby a sviatostí. Ako
povedal dokument II. vatikánskeho koncilu: Všetci Kristovi veriaci bez ohľadu na postavenie a hodnosť
sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky; touto svätosťou ako takou sa
podporuje ľudskejší spôsob života v tejto pozemskej spoločnosti.
Takto sa učíme o našom apoštolskom poslaní prinášať Krista druhým. Najprv ho mať sami,
aby sme sa o neho mohli deliť. Dnes a každý deň musíme meditovať o pravej povahe nášho
povolania k povolaniu, odpovedať na jeho volanie so zvýšenou láskou, ktorá sa rodí z nášho
zvýšeného pochopenia toho, k čomu nás volá a čím máme byť.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie