Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 27. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

Lk 11, 15-26

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu môžeme sledovať Ježiša, ako plný trpezlivosti zjavuje Božiu všemohúcnosť. Svätý Tomáš Akvinský hovorí: „Je milosrdné, aby Boh prejavil svoje milosrdenstvo a svoju všemohúcnosť zjavil najmä takýmto spôsobom“. Tieto slová ukazujú, že Božie milosrdenstvo je známkou jeho všemohúcnosti, a nie prejavom slabosti. Z tohto dôvodu sa liturgia v jednom zo svojich najstarších zbierok modlí: „Bože, ktorý zjavuješ predovšetkým svoju moc vo svojom milosrdenstve a odpustení …“.

Boh bude vždy Ten, ktorý je prítomný, blízky, rozvážny, svätý, „trpezlivý a milosrdný“. Tieto slová môžeme často nájsť v Starom zákone a opisujú nám Božiu podstatu. S očami upretými na Ježiša a jeho milosrdný pohľad prežívajme lásku k Najsvätejšej Trojice. Ježiš dostal od Otca poslanie nám odhaliť tajomstvo božej lásky v jej plnosti. Svätý apoštol Ján nám toto tajomstvo vyjadruje slovami: „Boh je láska“. A táto láska sa teraz stala viditeľnou a hmatateľnou v celom Ježišovom živote.

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie