ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium: Lk 19,45-48
„Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“
A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.“

Zamyslenie:

Gesto, ktoré dnes môžeme u Ježiša vidieť je prorocké. Tak, ako to môžeme vidieť pri prorokoch Starého zákona, aj On robí niečo symbolické, čo má vplyv na budúcnosť – On vyhadzuje predavačov z chrámu a hovorí „Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.“ (Iz 56,7) Ježiš tak ohlasuje príchod doby, kedy už nebude potrebná obeta zvierat.

Sv. Ján definuje tento stav ako dobu, kde je potrebné vyznať, že „Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde.“ (Jn 4,24) A tak to, čo je obrazné musí ustúpiť realite. Sv. Tomáš Akvinský poeticky napísal: „Hľa! Nad starými formami prevažujú nové formy milosti.

Nová doba a nová „liturgia“, to sú nové slová a nové učenie Ježiša Krista.

I preto Lukáš pripája k scéne očisty chrámu Ježišovo denné kázanie a učenie. Nový kult a zbožnosť je postavená na modlitbe a počúvaní Božieho Slova. To znamená, že v centre novej liturgie je živá osoba Ježiša Krista, ktorý obetuje svoje vlastné telo a prelieva za nás na kríži svoju vlastnú krv – čím nám dáva dar Eucharistie. Ako konštatuje sv. Tomáš: “Dáva nám seba samého.

V Novom zákone, ktorý Ježiš ustanovuje, nie je potrebný obchodník, ktorý nám predá mäso na obetu. Ani my už nemusíme putovať len do jedného chrámu a prinášať obety. Ale prijať Ježiša, živého baránka, ktorý sa za nás obetoval, jeden za všetkých, môžeme vtedy, ak prijmeme Jeho a spojíme svoj život s Jeho životom.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie