Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 9. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

          Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: ‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.‘ Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“ A veľký zástup ho počúval s radosťou. (Mk 12,35-37)

Zamyslenie:
          Judaizmus dodnes tvrdí, že Mesiáš musí byť „Dávidovým synom“. My však „vieme“, že Mesiášom – Dávidovým synom, je Ježiš Kristus a že jeho kráľovstvo sa už začalo – ako semeno, ktoré klíči, rastie a prináša ovocie a stane sa viditeľnou a veľkolepou skutočnosťou, keď sa Ježiš vráti na konci čias.

          Titul „syn Dávidov“ aplikovaný na Ježiša Krista tvorí hlavnú časť evanjelia. Pri zvestovaní dostala Panna Mária toto posolstvo: „A Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida a bude vládnuť nad Jakubovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca“ (Lk 1, 32 – 33). Chorí, ktorí prosili Ježiša, aby ich uzdravil, hovorili: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Mk 10, 48). Keď Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema, oslavovali ho: „Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“ (Mk 11, 10).

          Ježiš však nie je len Dávidov syn, ale aj Pán. Slávnostne to potvrdzuje citovaním Dávidovho žalmu 110. Židia to nemôžu pochopiť: nie je možné, aby Dávidov syn bol zároveň „Pánom“. Svätý Peter, svedok Ježišovho zmŕtvychvstania, jasne videl, že Ježiš bol ustanovený za „Pána Dávidovho“, pretože “Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie: Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami.“ (Sk 2, 29 – 32).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie