Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista. Mt1,1-17

Podcast:

Zamyslenie:

Keď dnes čítame Ježišov rodokmeň, môže nám napadnúť veta, ktorá sa bežne hovorí na vidieku v Katalánsku v Španielsku: “Jozefovia, Jánovia a osli sa nachádzajú v každom dome”. Preto, aby sa medzi nimi dalo rozlíšiť kto ku komu patrí, používa sa meno domácnosti. Tak sa hovorí napríklad Jozef od Filomény, Ján od Jozefíny… Týmto spôsobom sa človek ľahko identifikuje. Problémom je, že ľudia sú poznačení dobrým alebo zlým menom svojich predkov. To sa deje v prípade “rodokmeňa Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho” (porov. Mt 1, 1).

Matúš tým chce povedať, že Ježiš je skutočný človek. Inými slovami, že Ježiš – tak ako každý muž a každá žena, ktorí prichádzajú na tento svet – nezačína od nuly, ale prináša so sebou určitú historickú batožinu. To znamená, že Vtelenie je niečo zámerné, že keď sa Boh stáva človekom a stáva sa ním so všetkými dôsledkami. Keď Boží Syn prichádza na tento svet, prináša so sebou aj svoju rodinnú minulosť.

Keď si prejdeme postavy, ktoré tvoria zoznam, vidíme, že Ježiš – čo sa týka rodinnej genealógie – nemá “čistý výkaz”. Ako napísal kardinál Nguyen van Thuan, “na tomto svete, ak nejaký národ píše svoje oficiálne dejiny, bude to hovoriť o jeho veľkosti… Je jedinečné, obdivuhodné a nádherné nájsť národ, ktorý vo svojich oficiálnych dejinách neskrýva hriechy svojich predkov”. Objavujú sa hriechy ako vražda (Dávid), modloslužba (Šalamún) alebo prostitúcia (Rachab). Popri nich sa však objavujú aj momenty milosti a vernosti Bohu, najmä keď hovoríme o Jozefovi a Márii,„z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.” (Mt 1, 16).

Ak to zhrnieme, tak Ježišov rodokmeň nám pomáha uvažovať o tajomstve, ktoré sa chystáme sláviť: Boh sa stal Človekom, pravým Človekom, „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami” (Jn 1, 14).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie