Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.“ (Mk12,28-34)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám pôstna liturgia predstavuje lásku ako najhlbší koreň našej sebakomunikácie s Bohom. Sv. Katarína Sienská napísala: „Duša nemôže žiť bez lásky, ale vždy chce niečo milovať, pretože je stvorená z lásky a láskou som ju stvoril.“ A pápež Benedikt XVI. Povedal: „Boh je všemohúca láska, extrémna láska, ukrižovaná láska. Práve tam [na kríži] možno kontemplovať túto pravdu.“

Dnešné evanjelium nie je len potvrdením modlitby, ktorú sa zbožní židia modlievali ráno, ale je aj sebazjavením toho, ako Boh – prostredníctvom svojho Syna – chce byť milovaný. Poznáme prikázanie z knihy Deuteronómium o tom, že máme milovať Pána, nášho Boha, i to z knihy Levitikus, že máme milovať svojho blížneho, ako seba samého.

Ježišovi ide o presadenie plnosti Zákona. Miluje Otca ako pravý Boh, ktorý sa zrodil zo skutočného Boha, ale i ako Slovo (Syn), ktoré sa stalo telom. Ako skutočný Syn vytvára nové ľudstvo Božích synov a dcér, bratov a sestier, ktorí sa navzájom milujú láskou Syna. Ježišova výzva k spoločenstvu a k misii si vyžaduje našu účasť na jej samotnej podstate. Je to blízkosť, ktorú máme navzájom vytvárať. On ďakuje Otcovi a neustále žije v jeho prítomnosti. Kristovo tajomstvo nás priťahuje k láske k Bohu, neviditeľnému a nedostupnému, a zároveň nám ukazuje cestu, ako darovať úprimnosť v láske a živote, k našim bratom a sestrám, ktorých denne stretávame. Zápalné obety na oltári nie sú tými najcennejšími, ale Kristus horiaci ako jedinečná obeta a dar, aby sme sa v ňom stali jediným oltárom, jedinou láskou, jednou obetou, svojimi skutkami.

Táto jednota poznania a lásky utkaná Duchom Svätým umožňuje Bohu milovať druhých i skrze nás a využívať všetky naše schopnosti. Tiež nám umožňuje, aby sme boli schopní milovať ako Kristus, s rovnakou synovskou a bratskou láskou. To, čo Boh zjednotil v láske, človek nemôže rozdeliť. To je veľkosť toho, kto sa podriaďuje Božiemu kráľovstvu: sebaláska už nie je prekážkou, ale nadšením milovať jediného Boha a zástup bratov a sestier.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Dnešné dni [Veľkého pôstu] sú zvlášť vhodné na praktizovanie dobra lásky, takže tí, ktorí chcú podstúpiť Pánovu Paschu s posvätením duše a tela, nech sa snažia získať predovšetkým túto milosť.“ (sv. Lev Veľký)

„Viera dáva priestor tejto Božej láske; robí priestor pre moc, pre Božiu moc, pre moc Toho, ktorý ma miluje, ktorý ma miluje a ktorý chce túto radosť so mnou. To je viera. To je viera: je to uvoľnenie miesta Pánovi, aby prišiel a zmenil ma.“ (pápež František)

„Na otázku, ktoré prikázanie je prvé, Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ,Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet“. Svätý Pavol apoštol to pripomína: „Kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska“.“ (KKC 2196)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie