Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: “Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?” Odpovedal mu: “Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.” Ježiš mu povedal: “Pas moje baránky.”
Opýtal sa ho aj druhý raz: “Šimon, syn Jánov, miluješ ma?” On mu odpovedal: “Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.” Ježiš mu povedal: “Pas moje ovce!”
Pýtal sa ho tretí raz: “Šimon, syn Jánov, máš ma rád?” Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: “Máš ma rád?” a povedal mu: “Pane, ty vieš všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád.” Ježiš mu povedal: “Pas moje ovce!”
Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.”
To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: “Poď za mnou!”
(Jn 21, 15-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes rozpráva ďalší príbeh o Ježišovom zjavení sa učeníkom. Dialóg medzi Ježišom a Petrom intenzívne ilustruje Božie milosrdenstvo ako veľkú lásku k učeníkom a svetu. Nie je to bežný dialóg medzi Ježišom a jeho učeníkom Petrom. Ježiš aj Peter hovoria o láske v súlade so svojou perspektívou.
Ježišove tri otázky: “Miluješ ma viac ako títo?” možno chápať ako jeho akt potvrdenia Petrovho dvojakého postavenia: ako učeníka, ktorý ho miluje viac ako ostatní, a ako učeníka, ktorý ho miluje viac ako svojich spolubratov. Ježišov veľký skutok lásky si od Petra skutočne vyžaduje hlbokú odpoveď.

Odpoveďou “Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem” Šimon zrejme chápe svoje trojnásobné zlyhanie pri zapretí Ježiša, Božieho Syna, ktorý stojí pred ním a ktorý hovorí učeníkom “nebojte sa”, “pokoj vám” (porov. Jn 14, 27; 20, 19).

Ježiš uzatvára tento dôležitý dialóg potvrdením Petrovej úlohy a právomocí, ktoré mu boli dané predtým (porov. Mt 16, 18-20). Najmä keď Ježiš povedal: “Dávaj pozor na moje ovce”. Pokiaľ ide o toto plnenie Ježišových poverení, vyžaduje si to mimoriadnu lásku, lásku, ktorá má misionárskeho ducha.
Táto misionárska láska musí ísť ďalej, ako hovorí pápež František: “Láska vytvára putá a rozširuje existenciu, pretože vyťahuje ľudí zo seba samých a privádza ich k iným”. Ježiš zabezpečuje túto základnú vlastnosť lásky, ktorá je misionárska, aby boli jeho pastieri: Milovať ho viac ako čokoľvek iné. Napokon, ako Ježišovi učeníci sme všetci povolaní zaručiť, aby fungoval “zákon extázy”.
Ako poznamenáva pápež František, “milujúci ide mimo seba, aby našiel plnšiu existenciu v druhom”. Misijná láska nás povzbudzuje k tomu, aby sme prekročili sami seba!

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • “Láska nie je vecou zázrakov, ale jednoducho cnosti: ‘Láska je naplnenie zákona’ (Rim 13,10). Milujte sa navzájom, a tak budete ako apoštoli, budete na prvom mieste.” (sv. Ján Zlatoústy)
  • “‘Milujete?’ má univerzálny význam, trvalú hodnotu. V dejinách ľudstva buduje svet dobra.” (svätý Ján Pavol II.)
  • “Ježiš zveril Petrovi špecifickú autoritu (…). ‘Moc kľúčov’ označuje autoritu spravovať Boží dom, ktorým je Cirkev. Ježiš, dobrý pastier (Jn 10, 11), potvrdil toto poverenie po svojom zmŕtvychvstaní: ‘Pas moje ovce’ (Jn 21,15.17).” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 553)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie