Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

Evanjelium:
K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa
nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď
im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“
(Mt 9, 14-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je piatok po Popolcovej strede, ktorou sme začali pôstne obdobie. Nastúpili sme na cestu, ktorá nás má dobre pripraviť na slávenie Veľkonočného tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Pôst, modlitba a almužna sú tri tradičné charakteristiky, ktoré by mali v tomto období sprevádzať život každého veriaceho. Chceme si pripomenúť aj slová Pána, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“ (Mt 9,15). Počas pôstneho obdobia však nám nemá ísť len o vonkajšie zachovávanie pôstnej praxe, ale skôr o osvojenie si kajúceho ducha; čiže o naše srdce, ktoré sa má pokáním očistiť.

V tejto súvislosti je dobré položiť si otázku: Čo je vlastne pravý pôst? Prorok Izaiáš nám ukazuje v dnešnom prvom čítaní, aký pôst sa páči Bohu: „Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou.“ (Iz 58,7-8). Boh od nás očakáva pôst, ktorý bude vyjadrením skutočnej lásky k našim bratom a sestrám.

Svätý Otec Ján Pavol II zvykol písať každý rok list k pôstnemu obdobiu. Jedno z týchto posolstiev malo názov: „V dávaní je viac šťastia ako v prijímaní“ alebo „dávať je blaženejšie ako prijímať“ (Sk 20,35). Mnohým pomohlo objaviť charitatívny rozmer nášho pôstu, ktorý nás chce pripraviť na Veľkonočné tajomstvo tým, že nás pozýva stotožniť sa s Kristovou láskou, ktorá ho priviedla až k smrti na kríži – z lásky k nám všetkým. Ako aj pápež sv. Lev Veľký povedal: „To, čo má každý kresťan neustále robiť, má teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie.“

„Ako už u prorokov, Ježišova výzva na obrátenie a pokánie sa nevzťahuje predovšetkým na vonkajšie skutky, na „vrece a popol“, na pôsty a umŕtvovania, ale na obrátenie srdca, na vnútorné pokánie. Bez neho skutky pokánia zostávajú neplodné a klamné; naproti tomu vnútorné obrátenie pobáda k tomu, aby sa tento postoj prejavil vo viditeľných znakoch, v úkonoch a skutkoch pokánia.“ (KKC 1430)

Peter Chryzológ hovorí: „Tri veci, bratia, tri veci podopierajú vieru, prehlbujú nábožnosť a udržujú čnosť: modlitba, pôst a milosrdenstvo. O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrdenstvo dostáva. Modlitba, milosrdenstvo a pôst: tieto tri veci sú jedno a navzájom si dávajú život.“

Aplikácia:

  • Ako chcem integrovať modlitbu, pôst a almužnu vo svojom živote?
  • Ako konkrétne sa chcem pripodobniť Kristovej láske ku všetkým?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie