Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš sa rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ (Jn 1,43-51)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Filip učí dôležitú vec, keď volá Natanaela, aby išiel s ním stretnúť sa s Pánom, lebo ako všetci skutoční priatelia, aj on sa chce podeliť s pokladom, ktorý objavil: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ (Jn 1,45). Nemôže sa dočkať chvíle, keď sa podelí s ostatnými o Ježišovo bohatstvo, aby tak poklad, ktorý získajú všetci tí, čo spoznajú Ježiša Krista, priniesol požehnanie aj im. Nikto nie je schopný naplniť ľudské srdce takým šťastí a pokojom, aké v ňom zavládnu, keď v ňom prebýva Ježiš. Keď zažijeme jeho lásku, pokoj a požehnanie, plní nadšenia sa chceme s ním podeliť s inými. Toto naliehavé pobádanie podeliť sa s tým, čo máme, s inými, je počiatkom povolania kresťanského apoštola. V určitej chvíli nášho života Ježiš nás pobáda, aby sme naširoko rozhodili naše siete. Pritom hovorí každému z nás, že sa musíme stať rybármi ľudí, lebo ľudia vo svete veľmi potrebujú Boha a náš spoločný hlad po duchovnom nasýtení, pravde a šťastí, môže nasýtiť iba Ježiš Kristus. „Iba Ježiš Kristus chce všetko pre nás… Šťastný je človek, ktorý ho očakáva!“ (sv. Ambróz).

My nemôžeme dať to, čo nemáme. Preto skôr ako budeme schopní hovoriť iným o Pánovi, musíme sa s ním stretnúť a spoznať ho. Iba keď ho dobre spoznáme a dovolíme mu vstúpiť do nášho života a riadiť ho, môžeme sa s ním podeliť s inými tak, ako to urobil Filip a ako to robili Ježišovi učeníci v každej dobe. To si vyžaduje, aby sme poznali Ježiša ako Pána nášho života, aby sme ho poznali ako priateľa, rozprávali sa s ním a prijali ho tak bezvýhradne, že môžeme povedať: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ (Jn 1,49). Musíme ho prijímať v Eucharistii, hovoriť mu o našej vďačnosti a túžbach v každodennej modlitbe a pozorne počúvať jeho slová odpustenia. Toto všetko nám pomôže poznať ho dostatočne na to, aby sme o ňom mohli hovoriť iným tak, aby to pochopili a aj oni mohli objaviť dokonalú radosť zo stretnutia s našim Pánom, aby zakúsili uspokojenie, ktoré prináša viera a aby ho milovali tak ako ho my milujeme.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Vo chvíli premenenia (konsekrácie), na zvuk kňazovho hlasu, nebesia sa otvoria a chóry anjelov sú prítomné na tajomstve Ježiša Krista. Vtedy je na oltári zjednotený najnižší s najdokonalejším, zem s nebom, viditeľné a neviditeľné nejakým spôsobom splývajú.“ (sv. Gregor Veľký)
  • „Úsmev rodiny môže zvíťaziť nad touto premenou našich miest na púšť. Babylonské plánovanie buduje neživé mrakodrapy. Naproti tomu Boží Duch robí púšť úrodnou.“ (František)
  • „Jednorodený Syn Otca, počatý ako človek v lone Panny Márie, je „Kristus“, čiže pomazaný Duchom Svätým už od začiatku svojej ľudskej existencie, hoci sa to stane známym len postupne: pastierom, mudrcom, Jánovi Krstiteľovi, učeníkom. Celý život Ježiša Krista bude teda dávať najavo, ako ho „Boh pomazal… Duchom Svätým a mocou“ (Sk 10,38).“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 486)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie