Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATU NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Evanjelium:

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. (Mk 1,29-39)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš bol v dome Šimona Petra, ktorého svokru práve uzdravil. Ľudia tam začali prinášať ďalších chorých a keď sa zvečerilo  „celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.“ Ježiš je odvtedy, čo začal verejne účinkovať, po prvý krát v Kafarnaume a ľudia sa už hrnú k nemu v húfoch. A keď odišiel do samoty modliť sa, jeho učeníci prišli za ním so správou, že ho hľadá celé mesto.

Medzi ľuďmi nastalo veľké vzrušenie, keď videli, čo Ježiš robí a hovorí. Ich úžas a nadšenie nad Ježišom nebol len formou zvedavosti. Bol to úžas poháňaný vierou, a preto tam Ježiš mohol urobiť toľko zázrakov. Ľudia rýchlo pochopili, že On je ten, o kom hovorili dávni proroci. Je Mesiášom a venujú mu veľkú pozornosť.

Keď sa pozeráme na zástupy a ich veľkú túžbu byť blízko Ježiša, uvažujme o svojich vlastných túžbach. Aké je naše nadšenie pre Boha, aké je naša túžba po Ňom, chcem byť s ním?

Je veľa vecí okolo mňa, ktoré upútajú môj záujem a zachytia moju pozornosť. Atraktívnosť týchto možností je aj v tom, že sa neustále menia, sú stále nové a niekedy dokonca plné adrenalínu.

Boh k nám prichádza ináč. Neprichádza v hluku ale v tichosti. Ak budeme očami viery a úprimným srdcom vnímať udalosti okolo nás, uvedomíme si, že život s ním sa stáva dokonca veľkým dobrodružstvom. Budeme  s údivom pozerať na to, čo on robí v našom svete.  Keď sa v našich životoch stretneme zoči-voči Božej moci, budeme ohromení spôsobom, ktorý nás na najhlbšej úrovni napĺňa a uspokojuje. Bude to duchovný úžas, ktorý je darom Ducha Svätého. Ak sa len zameriame na zmyslové „údivy“, ktoré sú v našom dnešnom svete bežné, zistíme, že trvajú len chvíľu a my rýchlo zostaneme prázdni a chceme viac. Avšak to, čo dostávame z prežívania nášho života s Bohom, prináša pokoj a úžas, ktoré budú niečím trvalým.

Zamyslime sa nad ľuďmi z dnešného evanjelia, ktorí boli takí nadšení z Ježiša a neustále ho hľadali. Nech nám on sám dá túto túžbu po sebe.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie