Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. (Mk 1, 14-20)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium má dve časti, ktoré na seba naväzujú. V prvej časti sa opisuje čas verejného vystúpenia Pána Ježiša. Bolo to po uväznení Jána Krstiteľa, keď Ježiš prišiel do Galiley, hlásal evanjelium a hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Je to zdanlivo veľmi krátke posolstvo, ktoré má však veľmi bohatý obsah. Mohli by sme povedať, že v týchto dvoch vetách je obsiahnuté celé evanjeliové posolstvo. „Naplnil sa čas“ označuje milostivý čas, moment, na ktorý sa pripravovali ľudia Starého zákona po celé stáročia. „Priblížilo sa Božie kráľovstvo“ je hlavná náplň ohlasovania Ježiša. Svojim kázaním a zázrakmi ohlasoval, že Božie kráľovstvo prichádza už v ňom samom. Je to vláda Boha, ktorého hlavnou charakteristikou nie je ani tak moc a sila, ale láska. „Kajať sa“, vyjadrené slovom „metanoia“ znamená zmenu zmýšľania a postojov tak, aby bola v súlade s Božou vôľou.  A ako sa to dá dosiahnuť? „Vierou v evanjelium“, čo znamená nielen prijať pravdy viery, ale hlavne vložiť, či investovať celý svoj život tak, aby sme boli akoby „stelesnením evanjelia“, aby sa slovo evanjelia v nás stalo telom, čiže skutkom.

V druhej časti evanjelia sa nám ponúka príklad tých, ktorí urobili presne to, o čo ich Ježiš žiadal. Ježiš povolal najskôr Šimona a jeho brata Ondreja, a potom aj ďalších dvoch bratov rybárov, Jakuba a Jána. A “oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.” V ich živote sa uskutočňuje metanoia, zmena života. Nasledujú Ježiša s úplnou dôverou. Keď zanechávajú svojho otca, nemajú predstavu, kam idú a čo to bude znamenať. Veria však v Ježiša, do neho vkladajú všetku svoju dôveru.

Pán nežiada od každého takúto radikálnu zmenu ako od svojich prvých učeníkov. Žiada to skôr od tých, ktorých volá k duchovnému povolaniu. Predsa však od všetkých žiada, aby v neho uverili a vkladali celú svoju dôveru iba do neho.

Aplikácia:

Každý nový deň je pre mňa milostivým časom, keď môžem dať Bohu priestor, aby vládol v mojom živote.

Ktoré slovo evanjelia dnes môžem premeniť na konkrétny skutok? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie