Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“ (Mt 5,1-12)

 Zamyslenie:

Dnes nám Pán Ježiš ohlasuje blahoslavenstvá. Tým nám chce pripomenúť, že niekedy sme ako deti, ktoré kvôli túžbe stále sa hrať zabúdajú na svoje povinnosti. Pán Ježiš nechcel, aby  radostná zvesť, ktorú ohlasoval a potvrdzoval svojimi postojmi, dialógmi a zázrakmi, sa rozplynula a ľudia, ponorení do svojich denných starostí a vedení svojou žiadostivosťou, na ňu úplne zabudli. Iste si pamätáme na podobenstvo o rozsievačovi, kde sa hovorí o tŕni, ktoré vyrástlo a udusilo semená. Preto evanjelista Matúš podáva blahoslavenstvá ako základné princípy, na ktoré by učeníci Ježiša Krista nemali nikdy zabudnúť. Sú zhrnutím Nového zákona, ktoré predstavil Ježiš, základnými normami, ktoré nám ukazujú, ako máme žiť kresťanský život. Blahoslavenstvá nám ponúkajú pohľad na svet „hore nohami“. Blažení a šťastní v Božích očiach nie sú tí, čo sú slávni, bohatí, mocní, obdivovaní, ale chudobní, plačúci, tichí… V blahoslavenstvách môžeme objaviť Ježiša, sú črtami jeho tváre, vyjadrením postojov jeho srdca, ba celého jeho celého života. On ich uskutočnil naplno. Preto sme dnes pozvaní, aby sme sa učili nachádzať plačúcu Kristovu tvár v tých, ktorí smútia, v tých, ktorí sú chudobní duchom, v pokorných srdciach, v tých, ktorí sa túžia stať svätými, v tých, ktorí sa rozhodli stať sa rozsievačmi pokoja a radosti. Posledné dva verše, kde sa hovorí o potupe a prenasledovaní hovoria o prítomnosti kríža v živote Ježiša, ale aj v živote kresťana. Ak sme verní evanjeliu a chceme ním premieňať svet, potom budeme s najväčšou pravdepodobnosťou trpieť prenasledovaním v rôznych formách a iste zakusovať aj neúspechy, odpor a sklamanie. Preto je dobré počuť znova a znova prísľub Pána: „Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5,12).

Aplikácia:

  • Ktoré z týchto blahoslavenstiev rezonuje najviac v mojom srdci?
  • Poprosím Pána Ježiša, aby formoval moje srdce podľa dnešných blahoslavenstiev.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie