Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš! Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“ (Mt 12, 38-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je Ježiš pokúšaný “niektorými zákonníkmi a farizejmi” (Mt 12,38), ktorí od neho žiadajú znamenie z neba. Z ich požiadavky nie je ešte jasné, či je ich žiadosť úprimná alebo nie. Avšak z odpovede Pána vidno, že im ide viac o pokúšanie ako o záujem o poznanie pravdy. Ježiš im hovorí: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie.“ Áno, zlé a cudzoložné, čiže neverné pokolenie má Ježiš pred sebou. Pretože pre každého, kto sledoval život Ježiša, bolo jasné, že už od začiatku svojho verejného života neponúkal nič iné ako znamenia svojej božskej moci. Obyčajní ľudia boli plní chvály a úžasu nad tým, čo Ježiš robí, a hovorili, že „Boh navštívil svoj ľud“. Ale títo vodcovia, zaslepení vlastnými predsudkami, dokonca tvrdia, že Ježišovo učenie, exorcizmy a uzdravenia sú dielom satana. Dostanú však “Jonášovo znamenie”. „Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.“ Je to jasný odkaz na Ježišovo zmŕtvychvstanie – rozhodujúce znamenie jeho identity a moci. Pápež František v tejto súvislosti hovorí: „Znamenie, ktoré Ježiš sľubuje, je jeho odpustenie prostredníctvom jeho smrti a zmŕtvychvstania. Je to teda jeho milosrdenstvo. Pravé Jonášovo znamenie je to, ktoré nám dáva dôveru, že sme spasení Kristovou krvou.”

Zmienka o Jonášovi vedie Ježiša aj k tomu, aby im pripomenul, že obyvatelia Ninive, po vypočutí Jonáša činili pokánie, a teda takto by aj oni – zákonníci a farizeji – mali počúvať a prijímať Ježiša, ktorý je oveľa väčší ako bol prorok Jonáš. Aj my ako veriaci máme tú česť poznať a počúvať Ježiša a patriť do jeho Cirkvi. Nerodí sa však v nás falošný pocit spokojnosti, že sme dobrí, ba lepší ako tí druhí, a že vieme všetko najlepšie?

Aplikácia

  • Poznanie Pána má viesť k pokore, pokániu, a obráteniu? Je to tak aj v mojom prípade?
  • Neživím v sebe presvedčenie, že som lepší ako tí druhí a že len oni by sa mali zmeniť?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie