Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 22. TÝŹDŇA V CEZROČNOM OBDOBI

Evanjelium:

Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“ A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. (Lk 4,16-30)

Podcast:

Zamyslenie:

„Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4, 21). Takto komentuje Ježiš v nazaretskej synagóge text od proroka Izaiáša, ktorý začína slovami: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným“ (Lk 4, 18). Tieto slová majú význam, ktorý presahuje konkrétny historický moment, kedy boli vyslovené. Duch Svätý plne prebýva v Ježišovi Kristovi a Duch Svätý ho posiela k chudobným, zajatým, slepým, utláčaným… Okrem toho sú slová evanjelia slovami večného, ale aj aktuálneho života. Keď počúvame slovo Božie, máme ho prijímať nie ako ľudskú reč, ale ako slovo, ktoré má moc nás premieňať a prinášať nám život. Boh nehovorí „do nášho ucha“, ale do nášho srdca. Čokoľvek hovorí, je plné zmyslu a lásky. Božie slovo je nevyčerpateľným zdrojom života Sv. Efrém sa zamýšľa práve nad týmto bohatstvom Božieho slova, ktoré sa dostáva človeku, ktorý ho číta a rozjíma o ňom, a komentuje to takto: „Kto, Pane, by mohol preniknúť mysľou čo i len jeden z tvojich výrokov? S nami je to rovnako a so smädnými mužmi, ktorí pijú vodu z fontány. Aj my zanechávame za sebou viac než to, čo sme prijali.“ (Sv. Efrém).

Preto, keď každý deň počúvame evanjelium, máme byť schopní povedať spolu s Pannou Máriou: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38); na čo Boh odpovie: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“  Aby však bolo slovo účinné v našom živote, musíme veriť, že Ježiš má slová večného života. Túto vieru nemali Nazaretčania, lebo na neho pozerali iba ľudskými očami: „Vari to nie je Jozefov syn?“ (Lk 4:22). Videli v Ježišovi len človeka, ale nie Boha. Kedykoľvek počúvame Božie slovo, okrem jeho literárneho štýlu, krásy jeho vyjadrení alebo jedinečnosti situácie, musíme si uvedomiť, že je to Boh, kto k nám hovorí.

Aplikácia

Ako často čítam a meditujem Božie slovo? Nachádzam v tom záľubu? Ak nie, prečo?

Dnes obnovím svoju vieru v Ježiša Krista a poviem mu: „Ježišu, ty si Kristus , Syn Boha živého a jedine ty máš slová večného života.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie