Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10, 25-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Práve sme si vypočuli veľmi krásne a hlboké podobenstvo. Ktosi uvažoval takto: „Keby sa počas dvetisíc ročnej histórie Cirkvi stratilo evanjelium sv. Lukáša, so všetkými jeho podobenstvami a učením, ľudstvo by prišlo o veľký poklad.“ Môžeme to potvrdiť, pretože dnešné podobenstvo, ktoré nazývame podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi skrýva v sebe veľmi vzácne bohatstvo. Všimnime si len dve posolstvá dnešného podobenstva. V prvom rade je to podobenstvo o samom Ježišovi Kristovi. On je tým Samaritánom, ktorý sa zmiloval nad biednym a hriešnym ľudstvom. Zostúpil z neba, aby sa nás ujal, ošetril rany našich hriechov, občerstvil a posilnil nás svojím slovom a sviatosťami, ktoré nám zanechal, a priviedol nás späť do nášho pravého domova. Zaplatil za nás nie peniazmi, ale svojou vlastnou krvou, svojím vlastným životom. Preto vždy, keď počujeme toto podobenstvo, môžeme s vďačnosťou myslieť na nášho Pána.

Druhým posolstvom je povzbudenie k láske k blížnemu. Evanjelium končí slovami Pána: „Choď a rob aj ty podobne!“ Tieto slová zhrňujú posolstvo celého podobenstva: Choď a urob zo seba blížneho tomu, kto je v núdzi a budeš dedičom života. A tak sme pozvaní, aby sme si všímali ľudí okolo seba, aby sme nechodili ponorení iba do seba samých, ale mali oči otvorené a boli pripravení reagovať na núdzu, ktorú stretneme.

Aplikácia:

Poďakujem Pánu Ježišovi, že je pre mňa vždy, keď padnem do hriechu, milosrdným Samaritánom, ktorý ma vo sviatosti zmierenia opäť pozdvihne a lieči moje rany.

Viem o niekom, pre ktorého môžem byť dnes „milosrdným Samaritánom“.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie