Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ (Mk 3, 22-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešná stať evanjelia nás musí prekvapiť. Zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema, boli mnohokrát svedkami toho, ako Ježiš preukazoval lásku, súcit a záujem o chudobných a trpiacich, Božou mocou ich uzdravoval, konal divy a znamenia, dodával im nádej a ohlasoval slovo spásy. A oni namiesto toho, aby ho obdivovali a uverili v neho, začali ho obviňovať z toho najzákernejšieho. Vraj je „posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

Je prekvapujúce, ako aj takíto inteligentní ľudia dovolia, aby ich osobná a náboženská nevraživosť zaslepila vnímať dobro v iných. Boli v prítomnosti toho, ktorý zosobňoval Dobro. Ako to, že nevytušili a nespoznali to, čo všetci ostatní: dobrotu a lásku Ježišovho srdca a jeho hlboký vzťah k Bohu Otcovi? Ako to, že prehliadli jeho úprimnosť a pravdivosť – veď sám žil to, čo ohlasoval? Oni, ktorí tvrdili, že sa vyznajú v Božích veciach, odrazu zostali akoby zaslepenými pred tajomstvom Ježišovej osoby. Ak ho už nechápali, mali si to priznať a nie zlomyseľne ho obviniť, že je „satanista“, že sa spolčil s diablom proti Bohu a proti ľuďom. Oni sa však vo svojej tvrdohlavej neústupnosti a pýche rozhodli zákerne mu odporovať. Pravdou sú slová Pána: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Kto má čisté srdce, nezakalené pýchou, nenávisťou či zlobou, iba ten objaví prítomnosť Boha.

Slová Ježiša o rúhaní sa Duchu Svätému sa vzťahujú aj na nich. Je to úmyselné odmietnutie ponúkaného odpustenia a spásy. Boh, hoci jeho milosrdenstvo nemá hraníc, predsa len rešpektuje slobodu človeka. Ak človek naďalej zatvrdilo zotrváva v hriechu, neľutuje ho, nechce sa zmeniť a obrátiť, tým dáva Bohu najavo, že nestojí o jeho odpustenie ani o jeho spásu.  

Aplikácia:

Ako je to s osočovaním iných v mojom živote? Nerozprávam zlomyseľne nepravdy o tých, s ktorými som v konflikte alebo si s nimi nerozumiem?

Cirkev sa modlí za obrátenie hriešnikov. Dnes sa pomodlím aj ja za tých v mojom okolí, ktorí odmietajú Boha a jeho spásu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie