Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. (Mk 8, 11-13)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu počúvame, ako sa farizeji začali hádať s Ježišom a žiadali od neho znamenie z neba. Chcú od Ježiša potvrdenie, že jeho autorita pochádza od Boha. Ježiš však odmieta vyhovieť ich požiadavke.  Nedostanú znamenie podľa podmienok, ktoré si kladú. Veľavravná je v tomto ohľade poznámka, ktorú tu uvádza evanjelista Marek: robili to preto, aby Ježiša pokúšali. To hovorí o nečestnosti ich žiadosti. 

Iróniou je, že celý Ježišov život je jedným veľkým znamením, znamením Božej láskyplnej prítomnosti medzi ľuďmi. Chudobní a obyčajní ľudia to vidia jasne. Len vodcovia ľudu – v dnešnom prípade farizeji – sú v tomto ohľade veľmi nechápaví. V predchádzajúcom úryvku evanjelia Ježiš nasýtil 4 000 ľudí siedmimi chlebmi a niekoľkými rybami.  Znamení, čiže zázrakov je tu veľa, ale farizeji ich nevidia, pretože nechcú vidieť. Na jednej strane nemôžu poprieť zázraky, ktoré sa stali pred očami ľudu – aj pred ich vlastnými očami. No na druhej strane nechcú uznať Boží prst a Božiu moc v konaní Ježiša. Nechcú prijať to, čo prijímajú iní  – že Ježiš celým svojím prejavom, teda slovami i skutkami, je znamením. Ich „slepota“ je ústrednou témou tejto časti Markovho evanjelia.

Aj my si musíme uvedomiť svoju vlastnú slepotu a neschopnosť vidieť „znamenia“ Božej lásky v našom každodennom živote. Možno sa aj my v niečom podobáme farizejom – očakávame alebo aj žiadame, aby Boh konal podľa našich očakávaní a kritérií. Boh však je úplne iný; má svoje vlastné cesty, ktoré nie vždy chápeme. Ak ho však hľadáme s úprimným a pokorným srdcom, uzdraví nás a dá nám schopnosť vnímať znamenia jeho prítomnosti medzi nami.

Aplikácia:

  • Čo mi pomáha vnímať znamenia Božej prítomnosti v mojom každodennom živote?
  • Uvedomujem si, že aj v ťažkých momentoch živote je mi Boh blízko?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie