Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“ (Mt 25,31-46)

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium je veľkou scénou posledného súdu, kde budeme všetci pred tvárou Syna človeka. On rozdelí ľudí do dvoch skupín: na ovce a capov. Kritérium, podľa ktorého budeme súdení, je veľmi jednoduché: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Je to kritérium lásky k blížnemu. A kto je môj blížny? Dnešný úryvok sa vzťahuje na všetkých, čo sú hladní, smädní, pocestní, potrebujú oblečenie, lekársku starostlivosť a sú vo väzení. No vieme, že tieto kategórie môžeme rozšíriť na všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia, lebo veríme, že Ježiš je prítomný osobitným spôsobom v trpiacich a núdznych.

Vždy, keď zanedbáme pomoc bratovi alebo sestre v núdzi, zanedbávame samotného Ježiša. Naopak, vždy, keď sa spontánne postaráme o brata alebo sestru v núdzi, slúžime tým samotnému Ježišovi. Sú to slová veľkej útechy, zvlášť ak sa dlhodobo staráme o nejakú chorú osobu a sme už unavení. Pán nám to nezabudne.

Dnešné evanjelium nám ukazuje, akým veľkým nebezpečenstvom sú hriechy zanedbania dobrého. Môžeme dokonale dodržiavať Desatoro, a predsa tu, v láske blížnemu, často zlyhávame. Toto si dnes chceme hlboko vštepiť do nášho srdca.

Aplikácia:

  • Kto sú „hladní, smädní, pocestní… a iní núdzni“, ktorí žijú v mojom okolí a ktorým môžem dnes pomôcť?
  • Nezamýšľal som sa nad tým, ako by som mohol pomôcť katolíckej charite? Ako by som sa mohol viac zaangažovať? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie