Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať. Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď?‘ Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha, a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.“ (Lk 5, 17-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počúvame o tom, ako Pán Ježiš učí a uzdravuje zároveň. Pán učí tých, ktorí boli v tých časoch považovaní za veľmi múdrych: farizejov a zákonníkov. Niekedy si môžeme myslieť, že kvôli štúdiám, ktoré sme absolvovali, alebo životnej skúsenosti, ktorú máme, už sa nemusíme nič nové učiť. Táto príliš svetská logika nás často vedie k tomu, že skôr chceme, aby Boh plnil naše plány a predstavy a nie naopak.

V postoji tých, ktorí prinášajú svojho ochrnutého priateľa na nosidlách k Ježišovi, vidíme ich snahu pomôcť. Chcú čosi veľmi dobré: aby ich priateľ opäť chodil. Pán má však v úmysle ešte čosi viac. Ide mu o úplné uzdravenie. A preto začína tým, prečo prišiel na svet, a čo vlastne je aj význam jeho mena „Ježiš“: oslobodiť človeka od hriechov (Mt 1,21). Preto povedal ochrnutému: “Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Veľmi často sa naše modlitby a potreby sústreďujú iba na materiálne veci. Pán však vie, čo je pre nás najlepšie. Aj v dnešných dňoch sú čakárne pred ordináciami lekárov plné ľudí, ktorí túžia po uzdravení. Koľkí však z nich túžia aj po stretnutí sa s Pánom vo sviatosti zmierenia, kde môžu dosiahnuť hlbšie uzdravenie?

Nám veriacim má ísť vždy o úprimné stretnutie s milosrdným Ježišom Kristom. On, bohatý na milosrdenstvo, nám najmä teraz v Advente pripomína, že aj nás chce obdarovať svojím milosrdenstvom a odpustením. Odstráňme preto prekážky – tú strechu v evanjeliu – ktorá nám bráni vidieť ho a dostať sa blízko k nemu.

Aplikácia:

  • Túžim aj ja v tomto čase Adventu po stretnutí s milosrdným Pánom vo sviatosti zmierania?
  • Priniesť chorého priateľa k Ježišovi. To je pozvanie modliť sa za mojich priateľov, ktorí sa ešte nestretli s Ježišom.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie