Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zraz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Lk 4,24-30

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš v evanjeliu hovorí, že „ani jeden prorok nie je prijatý, alebo vzácny vo svojej vlasti“ Toto príslovie Ježiš využíva aby sa predstavil ako prorok. „Prorok“ je niekto, kto hovorí v mene iného, kto nesie posolstvo niekoho iného. U Hebrejov boli proroci ľudia poslaní Bohom, aby ohlasovali, či už slovami, či znameniami, Božiu prítomnosť, príchod Mesiáša, posolstvo spásy, pokoja a nádeje.

Ježiš je prorok par excellence, dlho očakávaný Spasiteľ; v ňom sa naplnili všetky proroctvá. Ale tak ako sa to stalo za čias Eliáša a Elizea, Ježiš nie je „dobre prijatý“ medzi svojimi, lebo tí, ktorí sú plní zloby, „vstali a vyhnali ho z mesta“ (Lk 4, 29).

Každý z nás je vďaka krstu povolaný byť prorokom. Preto:

  1. Mali by sme ohlasovať radostnú zvesť. A ako povedal pápež František, aby sme to mohli robiť-  musíme počúvať Slovo s úprimným srdcom, nechať Ho, aby sa dotkol nášho vlastného života, nechať Ho, aby nás naplnilo, povzbudilo, zmobilizovalo, pretože ak nebudeme venovať čas modlitbe s týmto Slovom, potom naozaj budeme „falošnými prorokmi, podvodníkmi alebo staneme sa šarlatánmi“.

2. Mali by sme žiť podľa evanjelia. Pápež František opäť hovorí: „Nežiada sa od nás, aby sme boli bezchybní, ale aby sme neustále rástli a chceli rásť, keď ideme po ceste evanjelia; naše ruky nesmú nikdy ochabnúť“. Je nevyhnutné byť si istý, že Boh nás miluje, že Ježiš Kristus nás zachránil, že Jeho láska je večná.

3. Ako Ježišovi učeníci si musíme byť vedomí, že tak ako Ježiš zažil odmietnutie, hnev a vyhodenie, bude to prítomné aj na horizonte nášho každodenného života.

Nech nás na našej ceste vedie Mária, Kráľovná prorokov.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie