Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“ (Jn 15,26 – 16,4)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes v evanjeliu Ježiš ohlasuje a prisľubuje príchod Ducha Svätého: “Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo” (Jn 15, 26). “Tešiteľ – παράκλητος – paráklētos v gréčtine“ doslova znamená “ten, ktorý je povolaný, aby bol na strane človeka ako obhajca, či zástanca“. Týmto spôsobom nám Ježiš pripomína Božiu dobrotu, pretože Duch Svätý, ktorý je Božou láskou, vlieva do našich sŕdc pokoj, vyrovnanosť v protivenstvách a radosť z Božích vecí. On nás pozýva hľadieť na veci, ktoré sú hore, a zjednocovať sa s Bohom.

Okrem toho Ježiš hovorí apoštolom: “Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.“ (Jn 15, 27). Svedok je človek, ktorý nielen vie, že niečo je pravda, ale ktorý je ochotný to aj povedať a žiť. To, čo prežívame vo svojej duši, vo svojom vzťahu s Bohom, v Cirkvi, musíme odovzdať vonkajšiemu svetu. Svedkami Ježiša sme nielen vtedy, keď poznáme jeho učenie, ale – a to hlavne – keď chceme, aby ho poznali a milovali aj iní. Naše svedectvo je len vtedy dôveryhodné, ak sa objavuje aj v našich skutkoch. Platí, že “skutky hovoria hlasnejšie ako slová.”  

Pápež František nám zanechal v tejto súvislosti nasledovné povzbudenie: „Som vďačný za krásny príklad mnohých kresťanov, ktorí s radosťou obetujú svoj život a svoj čas. Toto svedectvo ma upokojuje a podporuje v mojom vlastnom úsilí prekonať sebectvo a dať zo seba čo najviac.” A dodal: “Osobitne prosím kresťanov na celom svete, aby ponúkali žiarivé a príťažlivé svedectvo bratského spoločenstva.” To je vždy svetlo, ktoré priťahuje. Je to práve Duch Svätý, ktorý nás uvádza do plnej pravdy a každý deň nás pripravuje na vydávanie svedectva podľa Pánovej vôle.

Aplikácia:

  • Láska v kresťanskom spoločenstve je viditeľným znakom, že v ňom pôsobí Duch Svätý. Čo prinášam ja do spoločenstva, do ktorého patrím?
  • Svedectvo o Pánovi vydávam hlavne vtedy, ak mi v živote ide viac o Pána a jeho slávu ako o mňa a moju slávu. Som si toho vedomý?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie