Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“ (Jn 15,26 – 16,4)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Ježiš v evanjeliu ohlasuje príchod Ducha Svätého: „Keď príde Tešiteľ, …  Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. “ (Jn 15,26). “Tešiteľ” – paracletos –  doslova znamená obhajcu, toho, čo sa prihovára za niekoho a chce mu pomôcť. Týmto spôsobom nám Ježiš pripomína Božiu dobrotu, pretože Duch Svätý, ktorý je Božou láskou, vlieva do našich sŕdc pokoj, vyrovnanosť v protivenstvách, dáva nám radosť z Božích vecí a zjednocuje nás s Bohom. Dôležité je však, že Duch Svätý vydáva svedectvo o Ježišovi – teda pomáha nám prísť k Ježišovi a prehlbovať s ním svoj vzťah.

Ježiš ďalej hovorí apoštolom: Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. (Jn 15,27). My sme síce neboli s Ježišom od začiatku, ale aj nás sa týka pozvanie o vydávaní svedectva o Ježišovi. K tomu sú potrebné dve veci:

1. Zostať spojený s Ježišom každý deň: čítať a spoznávať jeho evanjelium, rozprávať sa s ním v modlitbe, poznávať jeho učenie, prijímať sviatosti, byť v spoločenstve s jeho Cirkvou, napodobňovať jeho príklad, spoznávať ho v našich bratoch a sestrách, mať jeho ducha a milovať ho. Ide o osobnú a živú skúsenosť s Ježišom.

2. Naše svedectvo je dôveryhodné, ak sa prejavuje v našich skutkoch. Sme oveľa viac svedkami Ježiša, keď to naše skutky dosvedčujú viac ako naše slová. To má najväčší dopad na ľudí okolo nás. „Slová hýbu, príklady tiahnu”.

Pápež František ocenil svedectvo mnohých kresťanov takto: „Som vďačný za krásny príklad, ktorý mi dáva toľko kresťanov, ktorí s radosťou obetujú svoj život a svoj čas. Ich svedectvo prináša veľa dobrého a podporuje ma v mojej vlastnej túžbe prekonať sebectvo, aby som sa viac daroval.“

Aplikácia:

Mám vydávať svedectvo a príklad kresťanského života. V čom som však „odstrašujúcim“ príkladom pre iných?

Dôležité je svedectvo bratského spoločenstva a jednoty. Aký je môj príspevok pre budovanie spoločenstva? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie