Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA POPOLCOVÚ STREDU

Evanjelium:
Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať
odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to
robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju
odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna
zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch
ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý
je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia.
Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie
ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v
skrytosti.
(Mt 6, 1-6. 16-18)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes začíname našu cestu k Veľkej noci a evanjelium nám pripomína základné kresťanské povinnosti
nielen ako prípravu na liturgický čas, ale aj ako prípravu na večnú Veľkú noc: „Dajte si pozor a
nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho
Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 6, 1).
Spravodlivosť, o ktorej hovorí Ježiš, tvorí náš život podľa evanjeliových presvedčení, pričom
nezabúdame, že „ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do
nebeského kráľovstva.“ (Mt 5, 20).

Spravodlivosť nás vedie k láske, ktorá sa prejavuje našou dobročinnosťou a milosrdenstvom: „Keď
dávaš almužnu, nech tvoja ľavá ruka nevie, čo robí pravá“ (Mt 6, 3). Neznamená to, že dobré skutky by
sme mali skrývať, ale pri ich konaní by sme nemali myslieť na ľudskú chválu a nemali by sme sa
tešiť na ďalšie vyššie a nebeské dobrodenia. Inými slovami, keď dávam almužnu, nemal by som si
myslieť, že robím niečo výnimočné, čo si zaslúži odmenu od Boha a potlesk od ľudí.
Benedikt XVI. tvrdil, že pomoc núdznym je povinnosťou spravodlivosti ešte pred skutkom
milosrdenstva: „Dobročinnosť presahuje spravodlivosť (…); nikdy jej však nechýba spravodlivosť, ktorá
nás podnecuje dať druhému to, čo je „jeho“, čo mu patrí z dôvodu jeho bytia alebo konania.“
Nikdy by sme nemali zabúdať, že nie sme absolútnymi vlastníkmi dobier, ktoré vlastníme, ale
len ich správcami. Ježiš Kristus nám ukázal, že pravá láska nie je tá, ktorá sa obmedzuje na „dávanie“
almužny, ale tá, ktorá „prináša“ Bohu aj naše telo ako živú obetu (porov. Rim 12, 1); to by bol skutočný
skutok kresťanskej spravodlivosti a lásky: „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,
4).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie