Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Evanjelium:

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Podcast:

Zamyslenie:

Milí priatelia, ak by sme chceli nejak definovať najdôležitejšou náuku z obsahov našej viery, ktorá nás zároveň odlišuje od iných náboženstiev, tak by sme mohli začať vyznaním viery v Trojjediného Boha. Dnešná nedeľa je slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Skúsme v pokore pred týmto veľkým Tajomstvom rozjímať vo svetle Písma. 

Svätý Ján Pavol II hovorieval, „Boh je vzťah“, vychádzajúc z Písma, kde čítame, že „Boh je láska“ (1Jn 4,16). Láska je láskou k niekomu alebo niečomu, ako každé poznanie je poznaním niečoho, hovorí významný filozof Edmund Husserl, a ďalej vysvetľuje, že láska sa nedáva „do prázdna“, bez objektu. Nuž teda, koho miluje Boh? Človeka? Ak by miloval len človeka, tak by tu existovala láska, len niekoľko desiatok miliónov rokov. Vesmír? Existovala by tu niekoľko desiatok miliárd rokov? A koho miloval Boh predtým? Kristus nám zjavuje, že Otec miluje Syna v Duchu Svätom. Zjavenie Boha ako Trojjediného je zjavenie lásky a táto láska vyvracia všetko, čo si svet doteraz mohol predstavovať o Bohu. V tomto Božom Tajomstve sa zároveň odkrýva tajomstvo a zmysel nášho života ako aj podstata a zmysel našich vzťahov.  

V evanjeliu sme počuli, ako Kristus rozposiela svojich učeníkov, aby prinášali toto poznanie všetkým ľuďom a zároveň, aby im oznámili, že bránu, cez ktorú môžu vstúpiť do spoločenstva Božích detí a spoznávať lásku Otca skrze Syna v Duchu Svätom, je otvorená! Tou bránou je sviatosť krstu. Kristovi učeníci mohli zakúsiť lásku Otca, hľadiac na Ježišovu tvár. Táto láska sa rozlieva taktiež v našich srdciach skrze milosť a dar Božieho Ducha, ktorého sme v krste prijali a stále prijímame. Keď vstúpime do dynamizmu tejto Trojičnej lásky, tak naše srdce hovorí: „Boh je živý a miluje človeka láskou, ktorou túži napĺňať a premieňať srdcia všetkých svojich detí“. Kartuziánsky mních  Jacques Dupont hovoril o tomto vzťahu ako o tancovaní s Bohom, tak znie aj názov knihy v ktorej svoju skúsenosť opisuje. Viditeľným znakom tejto neviditeľnej Božej milosti, okrem Sviatostí Cirkvi, má byť taktiež prežívanie našich vzťahov, inšpirujúc sa práve vzťahom osôb Najsvätejšej Trojice. Ak by sme chceli charakterizovať najdôležitejšiu pastoračnú činnosť Cirkvi, tak by sme mohli povedať, že je to starostlivosť o vzťahy. Ide o mystickú cestu zjednotenia, prežívanie vzťahu s Otcom, Synom a Duchom Svätým, ako aj s tými, ktorých nám dal Kristus za bratov. Cirkev, ako aj každý jej člen, má za úlohu budovať a chrániť vzťahy, ktoré prežívame v našich spoločenstvách, v rodine ale aj v spoločnosti. A teda sviatosť krstu nie je len darom, ale je aj záväzkom pre každého pokrsteného, žiť vzťahy, ktoré charakterizuje láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie (Gal 5,22-23).Skús sa pozrieť na svoje vzťahy, či je v nich cítiť ovocie Božieho Ducha, ktoré sme vymenovali. Pozri sa na vzťahy vo svojej rodine alebo v našej spoločnosti, a s pokorou predstúp pred Pána, a pýtaj sa: „čo môžem Pane spraviť, pre zlepšenie mojich vzťahov“?

Inšpiruj sa Kristom, používaj slová v ktorých cítiť moc a krásu Božieho Ducha. Je preto veľmi dôležité kontemplovať Písmo a teda život Krista, aby sme dokázali žiť misiu, ktorú nám zveril, budujúc tak pevné vzťahy a jednotu. Kristus je cesta k žitiu láskyplných vzťahov. Je tvárou milujúceho Otca, a tých, ktorí sú vôkol teba považuje za bratov. Zdá sa ti táto misia náročná? Neboj sa! Ak si uveril a dal si sa pokrstiť, tak si prijal moc z neba, silu a lásku Božieho Ducha, on ti v tomto bude s radosťou pomáhať, milovať bratov tak, ako ich miluje Nebeský Otec. A tak poznáš cestu i cieľ, spoznávajúc Krista a rozjímajúc nad Tajomstvom Najsvätejšej Trojice. Kde vidíme panovať nesvornosť a rozdelenie, potrebujeme poznávať jednotu a lásku Otca, Syna i Ducha. To pomôže k integrite nášho vnútra, nás samých a jedine tak môžeme prinášať pokoj a budovať jednotu vôkol seba.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie