Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Čítanie:

V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného.“ (Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c)

Podcast:

Zamyslenie:

Veľké znamenie na nebi ,.. žena odetá slnkom, mesiac pod jej nohami a okolo hlavy koruna z 12 hviezd. Apokalypsa sv. Jána, z ktorej tento obraz líči osudy Božieho kráľovstva na zemi v poslednej fáze až do skončenia sveta, nám ukazuje obrazy, ktoré sú nám nie vždy ľahko pochopiteľné.

Nech už pôvodný zmysel tohto obrazu je akýkoľvek, Cirkev ho aplikuje v dnešnej liturgii na Pannu Máriu, na dnešný sviatok jej Nanebovzatia.

Kométy na nebi vzbudzovali vždy záujem a bol im pripisovaný dôležitý význam pre udalosti na zemi. Dogma o Nanebovzatí bola vyhlásená roku 1950. Je to teda „naša dogma“, jediná dogma vyhlásená nazvime to za našich čias a pre naše časy. Akoby taká duchovná kométa bola niečím, čo nás chce na čosi upozorniť.

Pápež Pius XII. prehlasuje, že po vzývaní Ducha Svätého Cirkev uznala za vhodné a príhodné práve v týchto časoch proklamovať túto dogmu, v čase mate­rializmu, keď všade sa uplatňuje duch zeme, akoby bol potrebný povel: sursum corda – hore srdcia! V čase úzkosti a zúfania nad zmyslom života, sa nám ukazuje cieľ cesty, pre ktorý sa oplatí žiť.

Žijeme v dobe dobývania vesmíru. Môžeme obdivovať neuveriteľnú vynaliezavosť a dôvtipnosť technických vynálezov a neuveriteľnú odvahu a sebadisciplína ľudí, ktorí sa na túto cestu odvážili. Nielenže horolezci už zdolali najvyššie hory sveta Himalájí, ale kozmonauti premohli zemskú príťažlivosť.

Či i tu my veriaci dáme sa zahanbiť, že synovia tohto sveta sú podnikavejší a obetavejší v dobývaní vesmíru než my kresťania v dobývaní  neba?

Božie kráľovstvo trpí násilie a iba nasilu možno sa ho zmocniť. Dostať sa do neba, k tomu treba veľa úsilia a námahy, to nepadne nikomu samo od seba do lona.

Musíme sa tiež vynasnažiť prekonať zemskú príťažlivosť. Nepotrebujeme čakať na zhotovenie nosných rakiet. Boh nám ich už dávno dáva k dispozí­cii: vieru, nádej, lásku.

S kompasom viery, na krídlach nádeje, poháňaní láskou premôžeme zemskú príťažli­vosť a dostaneme sa na obežnú dráhu nielen okolo mesiaca, ale i okolo slnka, ba i k mäkkému pristátiu u samého Boha.

Kresťanstvo nie je náboženstvom minulosti, vzdychajúcim po starých dobrých časoch: boli časy boli, ale sa minuli … .ale je náboženstvom budúcnosti. Smer našej cesty je vpred a nahor, nestáť, neobzerať sa zbytočne ako Lótova žena.

Sursum corda! Nemajme hlavy stále sklonené, nehľadajme stále čosi na zemi. Na jednej modlitebnej knižke obraz a nápis: Poďme k Otcovi: otec s matkou, so synkom a dcérkou po schodoch ku vchodu do kostola. To je i obraz našej zem­skej púte.

Pre seba si nás stvoril Bože a nepokojné je srdce ľudské, kým nespočinie v tebe.

Vysťahovalectvo … hľadanie lepších životných možností, vysťahovávajú sa jednotlivci alebo i celé rodiny. Sťahovanie národov, keď ešte zem nebola tak husto obývaná, celé národy hľadali si vhodnejšie sídliská, vhodnejšie bývanie.

Sťahovaví vtáci … do teplých krajov na zimu, nejdú osamotení ale v sku­pinách. Nemajú mapy, ani cestovný poriadok a nájdu to a prídu.

Dnešný svet, hotové mravenisko, všetko cestuje, sťahuje sa … za robotou, za rekreáciou, za zábavou.

Cestujeme i my veriaci, nie ako výletníci ale ako pútnici, ideme vo veľ­kej procesii, nie osamotene. .. ideme do neba.

Dlhá procesia, jedni sú už pred oltárom, druhí ešte len vchádzajú, tretí sú ešte vonku na ceste v dlhom rade, ešte spievajú alebo sa rozprávajú, nevedia a nevidiac čo sa vnútri robí.

Obsah dnešného sviatku vyslovuje dogma krátkymi slovami: Po skončení po­zemskej púti Panna Mária bola s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy.

Kristus – prvotina zosnulých – začal túto dlhú procesiu vchádzajúcich do neba, on vlastnou silou vstúpil na nebesia. Panna Mária ako jeho matka a naj­bližšia spolupracovníčka, bola prvá po ňom a od neho vzatá i s telom i dušou do nebeskej slávy.

My ešte putujeme – ale nie do neznáma a neurčita, ale tiež v ústrety nane­bovzatiu.

Blahoslavenou ma budú nazývať všetky pokolenia, lebo veľké veci mi učinil ten, ktorý je mocný.

I my pripojujeme sa dnes v mene nášho pokolenia k tomuto chválospevu: Blahoslavíme ťa nebeská kráľovná a máme tú obšťastňujúcu istotu, že tvoje milosrdné oči sú obrátené na tento náš svet, navštívený vojnami, prenasle­dovaním a potláčaním spravodlivých a slabých. Z tejto zeme, po ktorej putujeme pozeráme vo viere v ústrety budúcemu zmŕtvychvstaniu a prosíme ťa, ukáž nám raz Ježiša, plod života tvojho, o milostivá a presladká Panna Mária. Amen

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie