Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Evanjelium:

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. (Lk 2, 16-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorou sa uzatvára slávenie vianočnej oktávy Slávnosti Narodenia Pána. Čo znamená tento titul Panny Márie? Odpoveď nájdeme v záveroch Efezského koncilu, ktorý v roku 431 vyhlásil, že Mária sa skutočne stala Božou Matkou skrze ľudské počatie Božieho Syna v jej lone: Nie je Matkou Božou preto, žeby si Božie Slovo od nej vzalo svoju božskú prirodzenosť, ale preto, že sa narodilo z jej tela.

Pápež sv. Pavol VI. nám zas v apoštolskej exhortácii o úcte Panny Márie – Marialis cultus, čl. 5, obšírnejšie píše o náplni tejto slávnosti: “Táto slávnosť je podľa dávnych údajov liturgie mesta Ríma určená na prvého januára, aby sa tak pripomenula a slávila Máriina účasť na tomto tajomstve spásy a aby sa velebila jedinečná dôstojnosť, ktorej sa z toho dostalo svätej Matke… skrze ktorú sme dostali Pôvodcu života. Táto slávnosť poskytuje okrem toho aj výbornú príležitosť znova sa pokloniť novonarodenému Kniežaťu pokoja, ako sa patrí a aby sa zároveň vyprosoval od Boha na orodovanie Kráľovnej pokoja veľký dar mieru.”  

Čo si my vezmeme pre náš duchovný život z dnešnej slávnosti? Rád by som navrhol dva postoje, ktoré by sme si mohli osvojiť.  

Dnešný deň je Nový rok, čiže prvý deň nového kalendárneho roka. Podľa tradície si robíme predsavzatia do celého roka, teda, zamýšľame sa, ako zlepšiť náš vlastný život a život ľudí okolo nás. Dnešné evanjelium nám v tejto súvislosti predstavuje Pannu Máriu týmito slovami: “Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.” Panna Mária je tu ako učiteľka kontemplácie. Prvý postoj, ktorý si môžeme osvojovať, je postoj kontemplácie, čiže stíšenia sa, započúvania sa do Božieho Slova, ktoré ku nám hovorí či už vo Svätom písme alebo v tichu nášho vnútra, a prichádza ku nám aj cez vnímanie prírody či načúvanie iných ľudí. Kontemplatívny postoj nám pomáha koncentrovať našu pozornosť viac na to, čo robí Boh, ako na to, čo robíme my.

Druhým postojom je milosť pokoja. Pokoj je ovocím harmónie môjho vnútra s Božou vôľou. Ak si už dnes mám dať nejaké predsavzatia, môže to byť, aby ma Pán urobil nástrojom a šíriteľom jeho pokoja.

Aplikácia:

  • Čo pre mňa konkrétne znamená výzva “byť viac kontemplatívnym človekom”?
  • Pomodlím sa o milosť, aby som všade tam, kam prichádzam, prinášal pokoj.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie