Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Evanjelium:

Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť. A povedal im: “Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: “Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im: “Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.” (Lk 10, 1-9)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je sviatok svätého Cyrila a Metoda, patrónov Európy, slovanských vierozvestov. Boli to misionári, ktorí evanjelizovali veľkú časť Európy. Pripravili liturgické texty v slovanskom jazyku, písané abecedou, ktorá sa neskôr volala “cyrilika”.

Evanjelium sa spája s týmito dvoma veľkými misionármi, pretože Ježiš – poslaný Otcom a Duchom Svätým – tiež formoval okolo seba misionárskych učeníkov a posielal ich. Poslal dvanástich apoštolov a sedemdesiatich dvoch učeníkov. Tí prví by mohli predstavovať kňazov zasvätených Bohu rehoľnými sľubmi. Kto by však boli ďalší sedemdesiati dvaja učeníci? Práve my všetci, kresťania. Ježiš nás posiela všetkých. Každý z nás je vyslancom, jeho misionárom…

Možno by sme si mali častejšie opakovať, že Ježiš posiela každého z nás (či už patríme k Dvanástim alebo k sedemdesiatim dvom), na konkrétne poslanie, ktorým nás poveril. Aké je naše poslanie a posolstvo, ktoré máme v Ježišovom mene odovzdať? Máme ohlasovať kráľovstvo a zvestovať pokoj: Do ktoréhokoľvek domu vojdete, povedzte najprv: ‘Pokoj tomuto domu’… a povedzte im: ‘Priblížilo sa vám Božie kráľovstvo’.” (Lk 10, 5-9).

Svätý František z Assisi to zhrnul do slov: “Pokoj a dobro!” Kedy sa však môžeme stať misionármi? Keď náš život doma, v práci a všade inde odráža pokoj a spravodlivosť zmiereného srdca. Je to svedectvo, ktoré musíme poskytovať, niekedy slovami, ale vždy svojím kresťanským príkladom.

Svätí Cyril a Metod si uvedomovali, že tieto povolania a misie nie sú ničím iným ako Božím darom. Cyril to vyjadril modlitbou: “Tvoj je dar, ktorým si nás poslal hlásať Kristovo evanjelium a podporovať tie dobré skutky, ktoré sa ti páčia.”

Keby sme len vďaka sprostredkovaniu patrónov Európy mohli byť vernými Kristovými misionármi…!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie