Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Evanjelia:

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 16-20)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes máme sviatok svätého Cyrila a jeho brata svätého Metoda, patrónov Európy. Boli to misionári, ktorí evanjelizovali veľkú časť Európy. Pripravili liturgické texty v slovanskom jazyku, písané abecedou, ktorá sa neskôr začala nazývať „cyrilika“.

Evanjelium sa spája s týmito dvoma veľkými misionármi, pretože Ježiš -poslaný Otcom a Duchom Svätým – tiež formoval misionárov okolo seba a posielal ich. Tí prví by mohli predstavovať kňazov zasvätených Bohu rehoľnými sľubmi. Ale Ježiš posiela aj nás, všetkých kresťanov, každý z nás je vyslancom, jeho misionárom…

Možno by sme si mali častejšie opakovať, že Ježiš posiela každého z nás, na konkrétne poslanie, ktorým nás poveril. Aké je naše poslanie a posolstvo, ktoré máme v Ježišovom mene odovzdať? Máme ohlasovať kráľovstvo a zvestovať pokoj: „Do ktoréhokoľvek domu vstúpiš, najprv ho požehnaj so slovami: ‚Pokoj tomuto domu’… a povedz: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo“ (porov. Lk 10, 5-9). Svätý František z Assisi to zhustil do dvoch slov: „Pax et Bonum“: Pokoj a dobro!“. Kedy sa však môžeme stať misionármi? Keď náš život doma, v práci a všade inde odráža pokoj a spravodlivosť zmiereného srdca. Je to svedectvo, ktoré musíme poskytovať, niekedy slovami, ale vždy naším kresťanským príkladom.

Svätí Cyril a Metod si uvedomovali, že toto povolanie a poslanie nie je ničím iným ako Božím darom. Cyril to vyjadril modlitbou: „Tvoj je dar, ktorým si nás poslal hlásať Kristovo evanjelium a podporovať tie dobré skutky, ktoré sa ti páčia“.

Keby sme aj vďaka sprostredkovaniu patrónov Európy mohli byť vernými Kristovými misionármi…!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie