Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Evanjelium:

Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 13-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je deň zasvätený mučeníckej smrti apoštolov Petra a Pavla! „Peter, náš vodca vo viere; Pavol, jej nebojácny hlásateľ, ktorý sa stal učiteľom sveta“ (Prefácia).

Dnešný deň je dňom vďačnosti za apoštolskú vieru, ktorá je aj našou vierou, ktorú hlásali tieto dva piliere Cirkvi svojím kázaním. Je to viera, ktorá víťazí nad svetom, pretože verí a ohlasuje Ježiša Krista ako Božieho Syna: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16, 16).

Iné oslavy svätého Petra a Pavla pripomínajú iné aspekty ich života, ale dnes kontemplujeme pamiatku apoštolov, „skrze ktorých má náš náboženský život svoj pôvod“: svojou mučeníckou smrťou potvrdili svoje svedectvo.

Ich viera a sila na mučeníctvo nepochádzala z ich ľudských schopností. „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ (porov. Mt 16, 17).

A podobne to bola skutočne Božia milosť, ktorá spôsobila, že Šavol spoznal Ježiša, Pána, „ako toho, ktorého prenasledoval.“

V oboch prípadoch sa ľudská sloboda, nevyhnutná pre úkon viery, opiera o pôsobenie Ducha Svätého. viera apoštolov je vierou, jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi. Od Petrovho vyznania v Cézarei Filipovej „každý deň v Cirkvi Peter opakuje: Ty si Kristus, Syn živého Boha“ (sv. Lev Veľký). Odvtedy až po naše dni zástup kresťanov všetkých epoch, vekov, kultúr a všetkého, čo môže ľudí odlišovať, jednomyseľne hlása tú istú víťaznú vieru.

Krstom a sviatosťou birmovania si dláždime cestu k svedectvu, teda cestu k mučeníctvu. Je potrebné, aby sme boli vždy pozorní na „laboratórium viery“, ktorý na nás vykonáva Duch Svätý (Ján Pavol II.), a aby sme s pokorou prosili o možnosť experimentovať s radosťou z viery Cirkvi.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie