Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Evanjelium:

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5:1-12a)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešný sviatok Všetkých svätých sme si vypočuli Blahoslavenstvá z Matúšovho evanjelia. Evanjelista nám tu ponúka Ježišovo učenie, ktoré sa má pre nás kresťanov stať tým, čím bol Zákon pre Židov: pravidlom či normou nášho života. Preto predstavuje Ježiša, ktorý podobne ako Mojžiš vystupuje na „horu“ a odtiaľ učí ľudí.

Výraz „blahoslavený“ je preklad gréckeho slova „macarios“ čo možno preložiť aj ako „šťastný“ či „požehnaný.“ Je to opis stavu vnútornej radosti a hlbokého Božieho pokoja. Na základe čisto ľudských kritérií je možné len s poriadnou dávkou irónie povedať, že šťastní sú tí, čo sú chudobní, plačú, hladujú, či sú prenasledovaní pre Kristovo meno. Avšak, Ježiš tu nehovorí ironicky. Myslí to naozaj. Je to tak, lebo skutočné šťastie či radosť nie sú tam, kde nám ich ponúka svet, ale tam, kde to hovorí Ježiš.  

Šťastie, ktoré nachádzame vo svete, je pominuteľné; šťastie, ktoré nám ponúka Ježiš a jeho evanjelium, je úplné, trvalé a definitívne. Ak chceme byť naozaj “blahoslavení“, ľudia naplnení Božou radosťou a pokojom a veselosťou, snažme sa zostávať v spojení s Ježišom a žiť jeho evanjelium.

K tomu sa môžeme obrátiť o pomoc k všetkým svätým, ktorých dnes oslavujeme. Hoci už ukončili svoju životnú púť a vidia Boha z tváre do tváre, predsa zostávajú láskou spojení aj s nami, ktorí ešte putujeme na zemi. Je to druh lásky, ktorý svätých robí solidárnymi s nami a vedie ich k orodovaniu za nás.

Aplikácia:

  • Ktorý je môj obľúbený svätý? Dnes sa k nemu pomodlím a poprosím o jeho pomoc.
  • Aj ja som pozvaný k svätosti života. Čo pre to robím? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie