Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Evanjelium:

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho
učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské
kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás
nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“
(Mt 5,1-12a)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme dôležitú pravdu tajomstva spásy. Vyjadrujeme ju vždy keď recitujeme
„Vyznanie viery“ a je pre nás veľkou útechou: „Verím v spoločenstvo svätých“. Všetci svätí,
ktorí už prešli zo smrti do večného života, počnúc Pannou Máriou, tvoria jednotu; predstavujú
Cirkev blahoslavených, ktorým Ježiš blahoželá: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia
Boha“ (Mt 5, 8). Zároveň sa s nami spájajú do jedného spoločenstva. Pretože sa svätí už tešia
z večného videnia Boha, nemôžu byť s nami spojení vierou a nádejou; ale namiesto toho
môžu byť s nami zjednotení prostredníctvom lásky. „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska,
tieto tri; no najväčšia z nich je láska,“ hovorí svätý Pavol. (1Kor 13:13). Je to láska, ktorá nás
prostredníctvom svätých spája s tým istým Otcom, s tým istým Kristom Vykupiteľom a s tým
istým Duchom Svätým; je to láska, vďaka ktorej nás podporujú a starajú sa o nás. Nie je to
teda tak, že by sme si uctievali svätých len pre ich príklad. Existuje silnejší dôvod ako tento:
a to je ten, že sme zjednotení v Duchu s celou Cirkvou, ktorá sa posilňuje praktizovaním
bratskej lásky. Pre túto hlbokú jednotu sa musíme cítiť blízko všetkých tých svätých, ktorí
pred nami uverili tomu, čomu veríme my teraz, čakali na to, na čo teraz my čakáme, a viac
milovali Boha Otca a svojich bratov.
Svätí apoštoli, svätí, mučeníci, ktorí prežili dejiny, sú teda našimi bratmi a našimi
orodovníkmi; na nich sa splnili tieto Ježišove prorocké slová: „Blahoslavení ste, keď vás budú
pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa
a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5,11-12). Poklady ich svätosti sú ako rodinný
majetok, na ktorý sa môžeme spoľahnúť. Toto sú poklady v nebi, ktoré nás Ježiš pozýva
hromadiť (porov. Mt 6, 20). Ako tvrdí Druhý vatikánsky koncil: „Ich bratská starostlivosť
nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.“ (Lumen gentium, 49). Dnešná slávnosť prináša
potešujúce správy, ktoré nás pozývajú, aby sme radostne oslavovali tento deň.

Aplikácia:

 • „Boh je čistota, je to oslobodenie od utrpenia a od každého zla: ak je toto všetko v tebe, aj
  Boh je naozaj v tebe.“ (Svätý Gregor z Nyssy)
 • „Nie sme sami, obklopuje nás veľký oblak svedkov: s nimi tvoríme Kristovo Telo.“ (Benedikt
  XVI.)
 • Šieste blahoslavenstvo hovorí: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ ( Mt 5,8 ) .
 • „Čistí srdcom“ sú tí, čo svoj rozum a svoju vôľu dávajú do súladu s požiadavkami Božej
  svätosti najmä v troch oblastiach: v láske, v čistote alebo sexuálnej poctivosti, v láske k
  pravde a v pravej viere. Medzi čistotou srdca, tela a viery je vnútorná spätosť.“ (KKC 2518)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie