Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

Evanjelium:

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Mt 2,1-2

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešná slávnosť má viacero názvov. Ľudovo ju nazývame: „Traja králi“. V teológii sa zas nazýva epifánia, čo je grécke slovo a znamená zjavenie. Konkrétne tu myslíme na tri „epifánie“, čiže zjavenie Božstva Ježiša Krista: na dnešný sviatok, keď sa zjavil mudrcom z východu, potom, keď prijal krst od Jána v rieke Jordán a nakoniec, keď premenil vodu na víno na svadbe v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu.

Zostaňme pri návšteve mudrcov od východu, ktorých ku novorodenému Betlehemskému Dieťaťu priviedla hviezda. Ich život sa zaoberal pozorovaním pohybu hviezd. Ale toto bola nová hviezda, ktorú nikdy predtým nevideli. V staroveku bolo rozšírené presvedčenie, že pri narodení panovníka sa objavuje nová hviezda. Tu si môžeme pripomenúť starozákonný príbeh o Balámovi, ktorý prorokoval, že “hviezda bude vychádzať z Jakuba” (Nm 24, 17).

Mudrci uvidiac túto hviezdu zabudli na všetky ostatné hviezdy, nasledovali ju a prišli k Dieťaťu; poklonili sa mu a odovzdali mu vzácne dary. Toto Betlehemské Dieťa je v skutočnosti nová a jediná hviezda s posolstvom Dobrej zvesti pre celý svet. Toto všetko môžeme spojiť s predpoveďou o konci čias, ktorú tak isto opisuje evanjelista Matúš: „Slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou“  (Mt 24, 29 – 31). Ježiš je aj pre nás hviezdou, ktorú máme nasledovať na ceste do večnosti.

Aplikácia:

Aké dary chcem dnes priniesť Ježišovi?

Koho vlastne nasledujem v živote? Je to Ježiš?  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie