Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 12. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:
„Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ – ide; inému: ‚Poď sem!‘ – tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“ (Mt 8,5-17)

Zamyslenie:
Dnešné evanjelium hovorí o stotníkovej láske, o jeho viere, dôvere a pokore. O jeho hlbokom záujme o svojho sluhu. Tak veľmi sa o neho bojí, že sa poníži pred Ježišom, aby ho požiadal o pomoc: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ Táto starosť o druhých a ešte viac o sluhu podnieti Ježišovu odpoveď: „Prídem a uzdravím ho.“ Po tejto odpovedi nasleduje séria skutkov viery a dôvery. Stotník sa nepovažuje za hodného a spolu s týmto pocitom vyjadruje svoju vlastnú vieru takým spôsobom pred Ježišom a pred všetkými zhromaždenými.
Čo podnecuje Ježiša, aby urobil tento zázrak? Tak veľmi často prosíme Boha, bezvýsledne, hoci vieme, že nás vždy počúva. Čo sa teda stane? Možno si myslíme, že prosíme nesprávne, ale sme si istí, že to robíme tak ako stotník?
Jeho modlitba nie je sebecká, ale plná lásky, pokory a dôvery. Svätý Peter Chryzológ hovorí: „Sila lásky neberie do úvahy možnosti (…). Láska nerozlišuje ani neuvažuje; láska nerozumie dôvodom. Láska nie je rezignáciou pred nemožnosťou, ani sa nedá zastrašiť pred ťažkosťami.“ Je takáto i moja modlitba?

„Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.“ Toto je stotníkova odpoveď. Cítim sa tak i ja? Je moja viera taká? „Len viera môže vysvetliť toto tajomstvo. Viera je pravé poznanie, ktorého princípy presahujú rozumové dokazovanie; viera nám totiž sprítomňuje veci, ktoré presahujú rozum a intelekt.“ (sv. Maximus Vyznávač) Ak je moja viera taká, potom by som mal naplniť i slová: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“

Blahoslavená Panna Mária, Matka Božia, Majsterka viery, nádeje a oddanej lásky, ukáž nám, ako sa máme modliť, aby sme od Pána dostali to, čo je pre nás najpotrebnejšie.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie