Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal
v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho
pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné
zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo
a prinieslo stonásobnú úrodu.“
Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“
Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá
Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali,
ale nechápali.
Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom
prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale, to sú tí, čo
počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.
Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia
a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho
v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.
(LK 8, 4-15)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes nám Ježiš hovorí o rozsievačovi, ktorý vyšiel rozsievať semeno. Týmto semenom
nebolo nič iné, ako Božie Slovo. Avšak, počuli sme, že vyrástlo i tŕnie, ktoré to dobré udusilo.
Tŕne – máme ich veľa. Medzi tŕňmi sme my, ľudia, ktorí síce počúvame Slovo života, ale
niekedy sme udusení starosťami, bohatstvom a slasťami života. A preto neprinášame ovocie zrelosti.
Bože, môžem ja za to, že mám starosti? Prial by som si, aby som žiadne nemal, ale stále ku
mne prichádzajú. A odvšadiaľ. Nevidím dôvod, prečo by ma mali pripraviť o tvoje Slovo, no predsa
a tak deje.
Pretože zabúdame, že máme toho najväčšieho Oca, nebeského, sme zotročení zajtrajškom,
ani nevieme, či dosiahneme spásu. Mali by sme sa naučiť žiť viac s dôverou v Božiu prozreteľnosť,
teda so silnou vierou. Dôverujúc v Jeho každodennú ochranu, ktorá nás nikdy nesklame. Koľkým
starostiam a obavám by sme sa mohli vyhnúť.
Svätý JoseMária hovorí: „Chcel by som vám ohňom vryť do čela, že máme všetky dôvody na
to, aby sme kráčali s optimizmom po tomto svete. Naša duša nech sa zbavuje mnohých vecí, ktoré sa
nám možno zdajú byť nevyhnutné, ale nie sú. Len náš Otec skutočne vie, čo potrebujeme a On sa
i postará. Našou najväčšou starosťou nech je, aby zažiarila Božia sláva!“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie